Luiza Mądrow­ska

1. Posiadam następujące cer­tyfikaty TROP:
 • Cer­tyfikat Bazowy Trenera Warsz­tatu Grupowego Metody TROP.
2. Inne cer­tyfikaty:
 • Cer­tyfikowany Trener Art of NLP — Neuroedukacja S.C., Lublin
 • Specjalista NLP w Edukacji — Stowarzyszenie NLP w Pol­sce
 • Kurs Hip­nozy i jej zastosowania – Lin­nett Saunders-Peal
 • Prak­tyk metody Brain Gym — Pol­skie Stowarzyszenie Kinezjologiczne
 • Master Prac­titioner of Art of NLP — Her­man Mil­ler Wal­brot, Niemcy
 • Terapeuta TSR – Cen­trum Terapii Skon­cen­trowanej na Roz­wiązaniach
 • Prak­tyk Kid Skills (w zakresie metody Dam Radę! i Jestem z Ciebie dumny!)
 • Life Coaching — Steven Gil­ligan
 • Coaching menadżer­ski — Robert Dilts
 • Train the Trainer – Spirit of Leader­ship.
3. Pracuję na terenie:

wojewódz­twa mazowiec­kiego i lubel­skiego

4. Obszary moich działań trenerskiech/coachingowych:
 • komunikacja
 • obsługa klienta
 • motywowanie
 • prezen­tacja
 • sprzedaż
 • negocjacje
 • budo­wa­nie zespołów
 • treningi kreatyw­no­ści
 • radzenie sobie ze stresem
 • przy­gotowanie służb mun­durowych do wyjazdu na misje pokojowe
 • indywidualna prak­tyka terapeutyczna
 • członek Pol­skiego Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycz­nym
 • członek Pol­skiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skon­cen­trowanej na roz­wiązaniach.
5. Warsztaty/coachingi prowadzę w języku:
 • pol­skim.
6. Liczba godzin prze­prowadzonych przeze mnie warsz­tatów mie­ści się:
 • powyżej 5000 godzin.
7. Liczba godzin prze­prowadzonych przeze mnie sesji coachin­gowych mie­ści się:
 • poniżej 100 godzin.
8. Klienci, dla których pracowałam:

Aptekarz, Bank Gospodar­stwa Krajowego, Bizerba Pol­ska S.A., BGŻ, Citibank Pol­ska S.A., Con­sul­trix Cen­trum Roz­woju Spo­łecz­nego i Ekonomicz­nego, Dalimex, Europej­skie Cen­trum Ekonomiczne Prestiż ERA PTC, Elek­trow­nia Beł­chatów, Kon­sul­ting Sp. z o.o., Emar­book, Fun­dacja Roz­woju Lubelsz­czyzny Fun­dacja Roz­woju Demokracji Lokal­nej, ING Bank Śląski, Kan­celaria Prawna War­dyń­ski i Wspól­nicy Kazgod Sp. z o.o., Lexis-Nexis, Lubel­ska Fun­dacja Roz­woju, Lechaa Con­sul­ting, Magel­lan S.A., Mazowiecka Jed­nostka Wdrażania Projek­tów Unij­nych, Man Truck, MEN, MON, MPEC Kraków, Novar­tis, NFZ, Neuroedukacja, PZU SA Łódź, Pol­skie Towarzystwo Ekonomiczne, Park Naukowo tech­nologiczny w Lublinie, PGE, PKO SA, Powiatowy Urząd Pracy w Cheł­mie; Powiatowy Urząd Pracy w Kiel­cach, Skar­żysko Kamienna, Szydłowiec, Turek; Przy­chod­nia Żoliborz, PGE Pol­ska Grupa Ener­getyczna S.A, Pol­skie Sieci Ener­getyczne, PPHU Mar­boss Zamość, Rosti Pol­ska, Starostwo Powiatowe w Lublinie, STRABAG, Sygnity, TVN, Unident S. C. Urząd Celny w Prze­myślu, Wyż­sza Szkoła Ban­kowa dla Straży Miej­skiej, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Wyż­sza Szkoła Przed­siębior­czo­ści i Administracji w Lublinie, Zakład Obsługi PUW Gdańsk, Szpital Woj­skowy w Lublinie, Ośrodek Wspomagania Roz­woju Integra w Lublinie.

9. Grupa docelowa moich działań trenerskich/coachingowych:
 • urzęd­nicy
 • menagerowie
 • kierow­nicy
 • służba zdrowia
 • służby mun­durowe
10. Ukoczyłam następujące kursy/szkolenia:
 • Prac­titioner of Art of NLP — Her­man Mil­ler Wal­brot
 • Master Prac­titioner of Art of NLP — Her­man Mil­ler Wal­brot
 • Specjalista NLP w Edukacji — Stowarzyszenie NLP w Pol­sce
 • Prak­tyk metody Brain Gym — Pol­skie Stowarzyszenie Kinezjologiczne
 • Business and You” — David Neenan, USA
 • Suk­ces w sprzedaży” – Josef O’Connor
 • Praca z ciałem – metoda Fel­den­krajsa” – Scott Clark
 • Kurs Hip­nozy i jej zastosowania” – Lin­nett Saunders-Peal
 • Czytanie fotograficzne” – Jan Cisek
 • Metafora w psychoterapii” – Neuroedukacja
 • Profesjonalna Obsługa Klienta” — Specjalist Inter­national Staff Training.
 • Metody antystresowe z wykorzystanie tech­nik oddechowych” – Colin Sis­son
 • Trening antystresowy” – Art of Suc­cess with Art of Living Foun­dation
 • Trainer of Art. of NLP” — Neuroedukacja
 • Negocjacje han­dlowe” — Kon­sor­cjum ARUPPAG Unicon­sult
 • Coaching prowokatywny”- Frank Far­relly
 • Metaprzywódz­two” — Robert Dilts
 • Life Coaching” –Steven Gil­ligan
 • Coaching menadżer­ski” — Robert Dilts
 • Train the Trainer” – Spirit of Leader­ship
 • kurs EFS „Skuteczny Trener: doświad­czenie, kreatyw­ność, reflek­sja” w Grupie TROP
 • Terapia Skon­cen­trowana na roz­wiązaniach poziom I i poziom II – Cen­trum TSR War­szawa
 • Trening inter­per­sonalny - w Grupie TROP
 • Trening I stop­nia Kid Skills (w zakresie metody Dam Radę! i Jestem z Ciebie dumny!) — Cen­trum Terapii Krót­koter­minowej w Łodzi
11. Moja firma