Katarzyna Lawera

1. Posiadam następujące cer­tyfikaty TROP:
 • Cer­tyfikat I Stop­nia – Coach Metody TROP.
2. Inne cer­tyfikaty:
 • Dyplom Magistra Psychologii.
3. Pracuję na terenie:

całej Pol­ski

4. Obszary moich działań trenerskiech/coachingowych:
 • coaching biz­nesowy
 • coaching zmiany
 • coaching ścieżki roz­woju
 • komunikacja inter­per­sonalna
 • badanie potrzeb
 • zarządzanie zmianą.
5. Warsztaty/coachingi prowadzę w języku:
 • pol­skim.
6. Liczba godzin prze­prowadzonych przeze mnie warsz­tatów mie­ści się:
 • w prze­dziale 15002000 godzin.
7. Liczba godzin prze­prowadzonych przeze mnie sesji coachin­gowych mie­ści się:
 • w prze­dziale 5001000 godzin.
8. Klienci, dla których pracowałam:

Towarzystwo Prze­ciw­działania Uzależ­nieniom “Powrót z U”, szkoły, Uniwer­sytet Gdań­ski, Porad­nia Psychologiczno Pedagogiczna,

Laboratorium Terapii Manual­nej, osoby prywatne, wła­ściciele małych firm, menedżerowie, lekarze, fizjoterapeuci.

9. Grupa docelowa moich działań trenerskich/coachingowych:
 • menagerowie
 • liderzy zespołów
 • wła­ściciele małych firm
 • środowiska medyczne.
10. Ukoczyłam następujące kursy/szkolenia:
 • 11 edycję Szkoły Coachów Grupy TROP
 • 27 edycję Szkoły Trenerów­Grupy TROP
 • Psychologię na Uniwer­sytecie Gdań­skim
 • Szkołę roz­woju osobowo­ści
 • liczne pomniej­sze, nie­cer­tyfikowane kursy z zakresu umie­jęt­no­ści inter­per­sonal­nych.
11. Moja firma