Anna Kupisz-Cichosz

1. Posiadam następujące cer­tyfikaty TROP:
 • Cer­tyfikat I Stop­nia – Coach Metody TROP.
2. Inne cer­tyfikaty:
 • w trak­cie wyrabiania Cer­tyfikatu I Stop­nia Trener Warsz­tatu Grupowego Metody TROP.
3. Pracuję na terenie:

wojewódz­two mazowiec­kie

4. Obszary moich działań trenerskiech/coachingowych:
 • warsz­taty:
  • negocjacje
  • wystąpienia publiczne
  • leader­ship
 • coaching w zakresie:
  • chęci opusz­czenia pracy etatowej i budowania własnej firmy
  • roz­wijania własnego biz­nesu.
5. Warsztaty/coachingi prowadzę w języku:
 • pol­skim
 • angiel­skim.
6. Liczba godzin prze­prowadzonych przeze mnie warsz­tatów mie­ści się:
 • w prze­dziale 200500 godzin.
7. Liczba godzin prze­prowadzonych przeze mnie sesji coachin­gowych mie­ści się:
 • w prze­dziale 200500 godzin.
8. Klienci, dla których pracowałam:
 • administracja publiczna: WWPE, WUP, MON
 • biz­nes: IT con­nect; Hays Pol­ska, Pro Verde sp. z o.o., Eko–Horyzont sp. z o.o.
 • inwestorzy rynku nie­ruchomo­ści, mikro-przedsiębiorcy.
9. Grupa docelowa moich działań trenerskich/coachingowych:

Specjalizuję się w pracy z ludźmi, którzy prowadzą własną firmę, chcą ją roz­winąć, wyjść ze skali mikro przed­siębior­stwa,
oraz z ludźmi, którzy chcą wyjść poza ramy pracy etatowej i chcą budować własny biz­nes.

10. Ukoczyłam następujące kursy/szkolenia:
 • 13 edycja Szkoły Coachów Grupy TROP
 • 23 edycja Szkoły Trenerów Grupy TROP.
11. Moja firma