a.kazakow - 150x225

Anna Kazakow

1. Posiadam następujące cer­tyfikaty TROP:
 • Cer­tyfikat I Stop­nia – Coach Metody TROP.
2. Inne cer­tyfikaty:
3. Pracuję na terenie:

całej Pol­ski

4. Obszary moich działań trenerskiech/coachingowych:
 • kom­peten­cje osobiste:
  • skuteczna komunikacja inter­per­sonalna
  • aser­tyw­ność
  • radzenie sobie ze stresem
 • zarządzanie zasobami ludz­kimi:
  • pod­stawowe umie­jęt­no­ści kierow­nicze
  • doskonalenie umie­jęt­no­ści menedżer­skich
  • budo­wa­nie toż­samo­ści zes­po­ło­wej
  • efek­tywna komunikacja w zespole
  • budo­wa­nie zespołów pracow­niczych — team buil­ding
 • sztuka wystąpień publicz­nych:
  • tech­niki prezen­tacji
  • tech­niki pracy z grupą
  • tech­niki autoprezen­tacji.
5. Warsztaty/coachingi prowadzę w języku:
 • pol­skim
 • rosyj­skim
6. Liczba godzin prze­prowadzonych przeze mnie warsz­tatów mie­ści się:

w prze­dziale 200500 godzin.

7. Liczba godzin prze­prowadzonych przeze mnie sesji coachin­gowych mie­ści się:

w prze­dziale 200500 godzin.

8. Klienci, dla których pracowałam:
 • Grupa TROP,
 • Orlen,
 • Business at Network,
 • DGS,
 • Kom­pania Piwowar­ska,
 • SOIT,
 • AT Media,
 • ATM,
 • De Laval,
 • Microsoft.
9. Grupa docelowa moich działań trenerskich/coachingowych:
 • w obszarze szko­leń naj­czę­ściej mam kon­takt z działami sprzedaży, trenerami wewnętrz­nymi oraz menadżerami.
 • w coachingu — zdecydowanie z menadżerami.
10. Ukoczyłam następujące kursy/szkolenia:
 • 5. edycja Szkoły Coachów Grupy TROP
 • 22. edycja Szkoły Trenerów Grupy TROP.
11. Moja firma