Lista osób certyfikowanych

 
 

Lista osób cer­tyfikowanych

Numer
cer­tyfikatu

Imię i nazwisko Rodzaj Stopień Wydane Data waż­no­ści
161/02/01/2017 Patrycja Anna Dęb­ska C 1 2017-10-16 2020-10-15
160/02/01/2017 Mał­gorzata Elż­bieta Gago C 1 2017-09-11 2020-09-10
159/02/01/2017 Jolanta Fedko C 1 2017-05-15 2020-05-14
158/02/01/2016 Danuta Wój­cik C 1 2016-11-08 2019-11-07
157/01/00/2016 Mał­gorzata Grabar­czyk T 0 2016-11-02 2019-11-01
156/01/01/2016 Alicja Gotow­czyc T 1 2016-08-29 2019-08-28
155/02/01/2016 Dominika Jagiełło C 1 2016-06-20 2019-06-19
154/02/01/2016 Igor Zaborow­ski C 1 2016-06-08 2019-06-07
153/02/01/2016 Anna Kieliszew­ska C 1 2016-04-11 2019-04-10
152/01/00/2016 Anna Pytlak T 0 2016-03-03 2019-03-02
151/02/01/2016 Paweł Woj­ciechow­ski C 1 2016-02-12 2019-02-11
150/01/00/2016 Paweł Woj­ciechow­ski T 0 2016-02-12 2019-02-11
149/01/00/2016 Łukasz Szymula T 0 2016-01-20 2016-01-19
148/02/01/2016 Dorota Krasnodębska-Wnorowska C 1 2016-01-11 2019-01-10
147/01/00/2015 Jowita Radziń­ska T 0 2015-11-08 2018-11-07
146/01/00/2015 Woj­ciech Januszko T 0 2015-11-08 2018-11-07
145/02/01/2015 Vesna Lorenc C 1 2015-09-28 2018-09-27
144/02/01/2015 Szymon Nie­miec C 1 2015-09-14 2020-09-13
143/01/01/2015 Grzegorz Mucha C 1 2015-08-14 2018-08-13
142/02/01/2015 Grzegorz Mucha T 1 2015-08-14 2018-08-13
141/02/01/2015 Mał­gorzata Radzikow­ska C 1 2015.07.29 2018-07-28
140/02/01/2015 Katarzyna Danuta Zieliń­ska C 1 2015-07-09 2018-07-08
139/02/01/2015 Katarzyna Lewiecka-Kusio C 1 2015-07-01 2018-06-30
138/01/01/2015 Sebastian Ciszew­ski T 1 2015-04-20 2018-04-19
137/02/01/2015 Anna Bed­nar­czyk C 1 2015-01-27 2018-01-26
136/01/00/2015 Anna Bed­nar­czyk T 0 2015-01-27 2018-01-26
135/02/01/2014 Mag­dalena Kamieniecka C 1 2014-09-04 2017-09-03
134/01/01/2014 Urszula Mijakow­ska T 1 2014-07-18 2017-07-17
133/01/01/2014 Bar­tłomiej Jędrak T 1 2014-07-10 2017-07-09
132/01/00/2014 Patrycja Działoszyń­ska T B 2014-06-09 2017-06-08
131/01/00/2014 Patrycjusz Kosuń T B 2014-06-08 2017-06-07
130/01/02/2014 Justyna Zacharuk T 2 2014-05-14 2017-05-13
129/01/01/2014 Sonia Jakubow­ska T 1 2014-05-14 2014-05-13
128/02/01/2014 Joanna Okrasa C 1 2014-04-24 2017-04-23
127/02/01/2014 Agnieszka Kraw­ców C 1 2014-03-14 2017-03-13
126/01/01/2014 Monika Wróbel T 1 2014-03-11 2017-03-10
125/01/01/2014 Joanna Kern-Król T 1 2014-03-11 2017-03-10
124/01/01/2014 Jolanta Wilczyńska-Mosz T 1 2014-03-11 2017-03-10
123/01/01/2014 Izabela Olech T 1 2014-03-11 2017-03-10
122/01/01/2014 Mirosława Szczepań­ska T 1 2014-03-11 2017-03-10
121/01/01/2014 Beata Basista T 1 2014-03-11 2017-03-10
120/01/01/2014 Joanna Miel­czarek T 1 2014-03-11 2017-03-10
119/01/01/2014 Wacław Bar­łóg T 1 2014-03-11 2017-03-10
118/01/00/2014 Syl­wia Kościel­ska T 1 2014-03-11 2017-03-10
117/01/00/2014 Mar­cin Wal­czak T B 2014-03-11 2017-03-10
116/01/00/2014 Karina Maj­chrzak T B 2014-03-11 2017-03-10
115/01/00/2014 Arkadiusz Szulikow­ski T B 2014-03-11 2017-03-10
114/01/00/2014 Jakub Walat T B 2014-03-11 2017-03-10
113/01/00/2014 Agnieszka Małyjurek T B 2014-03-11 2017-03-10
112/01/01/2014 Elż­bieta Dybiń­ska T 1 2014-02-05 2017-02-04
111/01/01/2014 Vesna Lorenc T 1 2014-01-29 2017-01-28
110/01/00/2014 Grzegorz Soszyń­ski T B 2014-01-09 2017-01-08
109/02/01/2014 Kamila Czer­wiń­ska C 1 2014-01-09 2017-01-08
108/02/01/2014 Mirosława Karp C 1 2014-01-07 2017-01-06
107/02/01/2013 Agnieszka Sobieral­ska C 1 2013-10-08 2016-10-07
105/02/02/2013 Maciej Baryłka C 2 2013-07-26 2016-07-25
104/01/01/2013 Patrycja Załug C 1 2013-06-26 2016-06-25
103/01/00/2013 Justyna Kuszew­ska T B 2013-05-12 2016-05-11
102/02/01/2013 Anna Kupisz-Cichosz C 1 2013-02-28 2016-02-28
101/02/01/2013 Katarzyna Lawera C 1 2013-02-14 2016-02-14
98/02/01/2012 Justyna Kuszew­ska C 1 2012-12-09 2015-12-09
99/02/01/2012 Grzegorz Byczek C 1 2012-12-07 2015-12-07
96/01/03/2012 Agnieszka Zarzycka T 3 2012-10-31 2015-10-31
97/02/03/2012 Agnieszka Zarzycka C 3 2012-10-31 2015-10-31
104/01/02/2012 Kon­rad Plata T 2 2012-09-22 2015-09-22
103/01/02/2012 Iwona Kania T 2 2012-09-21 2015-09-21
101/01/02/2012 Agata Wiatrow­ska T 2 2012-09-10 2015-09-10
102/01/02/2012 Katarzyna Gorzędow­ska T 2 2012-09-10 2015-09-10
100/02/01/2012 Olga Hal­ler C 1 2012-09-07 2015-09-07
95/02/01/2012 Mał­gorzata Szumiń­ska C 1 2012-06-17 2015-06-17
94/02/01/2012 Anna Kazakow C 1 2012-05-25 2015-05-25
92/01/00/2012 Luiza Mądrow­ska T B 2012-04-10 2015-04-10
91/01/00/2012 Woj­ciech Lasota T B 2012-02-16 2015-02-15

Bazy wiedzy TROP

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

  • Specjalizacji w Akademii TROP
  • Modelów roz­woju
  • Idei, podejść i obszarów pracy
  • Rynku szkoleniowego

Zapraszamy do czytania.

TROPWiki

Jest to rodzaj słow­nika dla Metody TROP i zjawisk, na które chcemy oddziaływać przy jej pomocy. Korzystanie z TROP WIKI jest dar­mowe, ale prosimy o podawanie we wszel­kich materiałach źródła wiedzy.

SWAT

Idea

Stowarzyszenie działa od 2011 roku. Tworzy prze­strzeń współ­pracy dla uczest­ników i absol­wen­tów szkół TROP. Ma na celu tworzenie sieci ludzi, działań oraz wiedzy. Absol­wenci koń­cząc kurs mogą dalej roz­wijać się w środowisku osób o podob­nych celach i war­to­ściach.

Działania

Swatowicze organizują spo­tkania, na których dzielą się swoją cenną wiedzą, narzędziami i doświad­czeniami. Prowadzą dla siebie nawzajem „super­wizje koleżeń­skie”. Wspierają się w działaniu. Tworzą zespoły, które opracowują, nowator­skie propozycje dla szeroko rozumianego rynku, nawiązują kon­takty i budują part­ner­skie relacje z odbior­cami, a następ­nie realizują dla nich projekty.

Miej­sca

Spo­tkania SWAT odbywają się w War­szawie, Białym­stoku, Byd­gosz­czy, Łodzi, i Poznaniu. Swatowicze angażują się także w orga­ni­za­cję nowej akcji spo­łecz­nej „Smakuj Roz­wój”, która promuje naukę poprzez działanie i doświad­czanie.

Komunikacja

Głów­nym koor­dynatorem SWAT jest Ania Świętochow­ska, od której można dowiedzieć się „co dzieje się w sieci”. Warto też zaglądać na blog stowarzyszenia i jego profil na Facebooku. Zamiesz­czane są nich aktualne ter­miny spo­tkań, a także inspirujące posty. Trenerzy zain­teresowani siecią mogą kon­tak­tować się koor­dynatorem za pomocą profilu lub na adres swat.stowarzyszenie@gmail.com.e-magazyn TROP

pobierz e-magazyn TROP

Aby otrzymywać e-magazyn TROP,
podaj swój adres email poniżej.

Empatia to czasami nie­chciany przez nas towarzysz. Choć to ostat­nio modne słowo, przez wiele osób jest błęd­nie rozumiane i cał­kowicie nie­sprawiedliwie kojarzone ze słabo­ścią. W TROPie nauczyliśmy się nie tylko z nią pracować, ale także przy­glądać się jej z uwagą. Doceniamy pracę naszych neuronów lustrzanych, zachęcając Was przy okazji, aby z należytą uważ­no­ścią czynić to samo. Empatia szybko może okazać się naszym przyjacielem, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej. Empatyzujmy zatem uważ­nie i z uważ­no­ścią, tak jak uczy nas Jacek Jakubow­ski na swoim Treningu Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej.

Życzymy miłej lek­tury,
Zespół Grupy TROP

Maile z Waszymi propozycjami i tek­stami kieruj­cie na adres: tropletter@grupatrop.pl

Zobacz numery
archiwalne