Certyfikacja Trenerska

 
 

Trener pracujący Metodą TROP

„Specjali­ści wtedy stają się trenerami, kiedy prze­stają uczyć, a potrafią towarzyszyć w roz­budzeniu ciekawo­ści i uruchomieniu samodziel­nego procesu uczenia się.”


Jacek Jakubow­ski


Trener pracujący Metodą TROP to osoba:

 • realizująca cele edukacyjne i roz­wojowe poprzez pracę z grupą,
 • inicjująca lub wzmac­niająca procesu roz­woju uczest­ników oraz grupy w określonych obszarach i kierun­kach,
 • działająca poprzez tworzenie sytu­acji edukacyj­nej opar­tej o dialog oraz współ­pracę z, i pomiędzy uczest­nikami,
 • opierająca się na metodyce uczenia poprzez doświad­czanie, bazując na metodach aktywizujących oraz tym, co aktual­nie dzieje się w grupie szkoleniowej (realizuje zasadę Tu i Teraz),
 • posługująca się narzędziami adekwat­nymi do poziomu cer­tyfikacji oraz zna i stosuje cykl zadań trener­skich.


iStock 000006559887kirunke trenerski

Opis stopni

Grupa TROP przy­znaje cer­tyfikaty trener­skie na 4 poziomach: bazowym, I stop­nia, II stop­nia —Senior Trener oraz III stop­nia —Super­wizor Metody TROP. Są one przy­znawane na pod­stawie doświad­czenia oraz umie­jęt­no­ści i gotowo­ści do pracy Metodą TROP.

Cer­tyfikat Bazowy Trenera Warsz­tatu Grupowego Metody TROP potwier­dza, że trener potrafi przy­gotować i prze­prowadzić krót­kie formy szkoleniowe, wykorzystując elementy Metody TROP.

Cer­tyfikat I Stop­nia Trener Warsz­tatu Grupowego Metody TROP potwier­dza, że trener potrafi przy­gotować i prze­prowadzić szes­nastogodzinny warsz­tat w opar­ciu o Metodę TROP, z uwzględ­nieniem procesu grupowego.

Cer­tyfikat II Stop­nia Senior Trener Warsz­tatu i Treningu Grupowego Metody TROP trenera pracującego Metodą TROP — Senior Trener potwier­dza, że potrafi on prze­prowadzić cykl szko­leń w ramach projektu inicjującego zmiany przy współ­pracy z innymi specjalistami, z którymi tworzy zespół, potrafi prowadzić szkolenia metodą Action Lear­ning lub/i coachingu grupowego lub/i treningu inter­per­sonal­nego.

Cer­tyfikat III Stop­nia Super­wizor Warsz­tatu i Treningu Grupowego Metodą TROP potwier­dza, że osoba legitymująca się nim potrafi uczyć wszyst­kich tech­nik Metody TROP, prowadzić super­wizje dla innych trenerów, uczyć prowadzenia dłuż­szych, grupowych form szkoleniowych w opar­ciu o proces grupowy oraz przy­gotowywać trenerów do pracy w projek­tach zmiany.


Procedura i dokumenty

Procedura uzyskiwania cer­tyfikatów obej­muje następujące kroki:

1. zgłoszenie do procesu cer­tyfikacji poprzez wypeł­nienie inter­netowego for­mularza zgłoszeniowego (więcej),

2. dwa spo­tkania z men­torem służące ustaleniu Indywidual­nej Ścieżki Roz­woju oraz ocenie jej reali­za­cji pod kątem cer­tyfikowanych kom­peten­cji (pobierz doc),

3. speł­nienie wymogów cer­tyfikacyj­nych i udokumen­towanie ich poprzez prze­słanie skanów odpowied­nich dla danego stop­nia dokumen­tów.

dokumenty - 200x125

Dokumenty do pobrania:

 • For­mularz indywidual­nej ścieżki roz­woju (pobierz doc)
 • Rekomen­dacje od klienta (pobierz doc)
 • Rekomen­dacje od super­wizora (pobierz doc)
 • Dokumenty i pytania proszę prze­syłać na adres: This email address is being protec­ted from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

Wymogi for­malne na st. bazowy

Kan­dydat na cer­tyfikat bazowy powinien:

 • odbyć przy­naj­mniej dwa spo­tkania z Men­torem (ilość spo­tkań ustala się indywidual­nie z Men­torem w zależ­no­ści od potrzeb i moż­liwo­ści),
 • prze­prowadzić co naj­mniej jeden czterogodzinny warsz­tat,
 • przejść doświad­czenie super­wizji grupowej,
 • odbyć przy­naj­mniej jedną kon­sul­tację indywidualną lub grupową związaną z wyżej wymienionym warsz­tatem,
 • dostar­czyć opis badania potrzeb i ewaluacji ww. warsz­tatu,
 • przed­stawić rekomen­dację od klien­tów (uczest­ników warsz­tatu lub firmy ten warsz­tat zamawiającej).

Cer­tyfikat jest przy­znawany na trzy lata.

Pod­stawą odnowienia cer­tyfikatu jest wykazanie aktyw­no­ści zawodowej przez minione trzy lata w zakresie pracy coachon­gowej, roz­woju w tej specjalizacji oraz roz­pisanie z men­torem Indywidual­nej Ścieżki Roz­woju na kolejne trzy lata.

*Jed­nym z głów­nych celów sys­temu cer­tyfikacji jest wspieranie specjalistów w ciągłym roz­woju. Dlatego rów­nie ważna co warunki for­malne jest praca z men­torem nad planowaniem Indywidual­nej Ścieżki Roz­woju Trener­skiego. Decyzję dotyczącą przy­znania cer­tyfikatu podej­muje men­tor w dialogu z kan­dydatem, natomiast ostatecz­nie akcep­tuje go prze­wod­nicząca Rady Cen­trum Cer­tyfikacji.

Wymogi for­malne na I stopień

Kan­dydat na cer­tyfikat I stop­nia powinien:

 • prze­prowadzić co naj­mniej 1 szes­nastogodzinny warsz­tat z super­wizją uczest­niczącą (warsz­tat, na którym super­wizor Metody TROP jest obecny przez całe 16 godzin),
 • prze­prowadzić co naj­mniej 4 ośmiogodzinne warsz­taty oraz 4 super­wizje indywidualne dotyczące tych warsz­tatów (omówienie z super­wizorem prze­prowadzonych warsz­tatów na indywidual­nych spo­tkaniach),
 • przed­stawić 5 rekomen­dacji od klien­tów, dla których prowadził warsz­taty (druk do pobrania w kolum­nie „procedura i dokumenty),
 • dostar­czyć co naj­mniej 2 opisy badania potrzeb i ewaluacji warsz­tatów,
 • uzyskać rekomen­dacje przy­naj­mniej dwóch super­wizorów (lub jed­nego super­wizora i jed­nego trenera II stop­nia).

Cer­tyfikat jest przy­znawany na trzy lata.

Pod­stawą odnowienia cer­tyfikatu jest wykazanie aktyw­no­ści zawodowej przez minione trzy lata w zakresie pracy coachon­gowej, roz­woju w tej specjalizacji oraz roz­pisanie z men­torem Indywidual­nej Ścieżki Roz­woju na kolejne trzy lata.

*Jed­nym z głów­nych celów sys­temu cer­tyfikacji jest wspieranie specjalistów w ciągłym roz­woju. Dlatego rów­nie ważna co warunki for­malne jest praca z men­torem nad planowaniem Indywidual­nej Ścieżki Roz­woju Trener­skiego. Decyzję dotyczącą przy­znania cer­tyfikatu podej­muje men­tor w dialogu z kan­dydatem, natomiast ostatecz­nie akcep­tuje go prze­wod­nicząca Rady Cen­trum Cer­tyfikacji.

Wymogi for­malne na II stopień

Kan­dydat na cer­tyfikat II stop­nia powinien:

 • prze­prowadzić co naj­mniej 400h warsz­tatowych metodą TROP,
 • współ­tworzyć przy­naj­mniej jeden projekt uruchamiający proces spo­łeczny lub roz­wojowy w orga­ni­za­cji,
 • uczest­niczyć w sied­miu godzinach super­wizji uczest­niczącej lub indywidual­nej poświęconej wyżej wymienionemu projek­towi,
 • uczest­niczyć w dwóch spo­tkaniach super­wizji grupowej (w tym jedno może odbyć się z udziałem klienta/klientów) poświęconych wyżej wymienionemu projek­towi,
 • przed­stawić rekomen­dację od klien­tów, dla których prze­prowadził warsz­taty,
 • dostar­czyć trzy opisy badania potrzeb i ewaluacji warsz­tatu,
 • uzyskać rekomen­dację od co naj­mniej dwóch super­wizorów.

Cer­tyfikat jest przy­znawany na trzy lata.

Pod­stawą odnowienia cer­tyfikatu jest wykazanie aktyw­no­ści zawodowej przez minione trzy lata w zakresie pracy coachon­gowej, roz­woju w tej specjalizacji oraz roz­pisanie z men­torem Indywidual­nej Ścieżki Roz­woju na kolejne trzy lata.

*Jed­nym z głów­nych celów sys­temu cer­tyfikacji jest wspieranie specjalistów w ciągłym roz­woju. Dlatego rów­nie ważna co warunki for­malne jest praca z men­torem nad planowaniem Indywidual­nej Ścieżki Roz­woju Trener­skiego. Decyzję dotyczącą przy­znania cer­tyfikatu podej­muje men­tor w dialogu z kan­dydatem, natomiast ostatecz­nie akcep­tuje go prze­wod­nicząca Rady Cen­trum Cer­tyfikacji.

Bazy wiedzy TROP

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

 • Specjalizacji w Akademii TROP
 • Modelów roz­woju
 • Idei, podejść i obszarów pracy
 • Rynku szkoleniowego

Zapraszamy do czytania.

TROPWiki

Jest to rodzaj słow­nika dla Metody TROP i zjawisk, na które chcemy oddziaływać przy jej pomocy. Korzystanie z TROP WIKI jest dar­mowe, ale prosimy o podawanie we wszel­kich materiałach źródła wiedzy.

SWAT

Idea

Stowarzyszenie działa od 2011 roku. Tworzy prze­strzeń współ­pracy dla uczest­ników i absol­wen­tów szkół TROP. Ma na celu tworzenie sieci ludzi, działań oraz wiedzy. Absol­wenci koń­cząc kurs mogą dalej roz­wijać się w środowisku osób o podob­nych celach i war­to­ściach.

Działania

Swatowicze organizują spo­tkania, na których dzielą się swoją cenną wiedzą, narzędziami i doświad­czeniami. Prowadzą dla siebie nawzajem „super­wizje koleżeń­skie”. Wspierają się w działaniu. Tworzą zespoły, które opracowują, nowator­skie propozycje dla szeroko rozumianego rynku, nawiązują kon­takty i budują part­ner­skie relacje z odbior­cami, a następ­nie realizują dla nich projekty.

Miej­sca

Spo­tkania SWAT odbywają się w War­szawie, Białym­stoku, Byd­gosz­czy, Łodzi, i Poznaniu. Swatowicze angażują się także w orga­ni­za­cję nowej akcji spo­łecz­nej „Smakuj Roz­wój”, która promuje naukę poprzez działanie i doświad­czanie.

Komunikacja

Głów­nym koor­dynatorem SWAT jest Ania Świętochow­ska, od której można dowiedzieć się „co dzieje się w sieci”. Warto też zaglądać na blog stowarzyszenia i jego profil na Facebooku. Zamiesz­czane są nich aktualne ter­miny spo­tkań, a także inspirujące posty. Trenerzy zain­teresowani siecią mogą kon­tak­tować się koor­dynatorem za pomocą profilu lub na adres swat.stowarzyszenie@gmail.com.e-magazyn TROP

pobierz e-magazyn TROP

Aby otrzymywać e-magazyn TROP,
podaj swój adres email poniżej.

Empatia to czasami nie­chciany przez nas towarzysz. Choć to ostat­nio modne słowo, przez wiele osób jest błęd­nie rozumiane i cał­kowicie nie­sprawiedliwie kojarzone ze słabo­ścią. W TROPie nauczyliśmy się nie tylko z nią pracować, ale także przy­glądać się jej z uwagą. Doceniamy pracę naszych neuronów lustrzanych, zachęcając Was przy okazji, aby z należytą uważ­no­ścią czynić to samo. Empatia szybko może okazać się naszym przyjacielem, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej. Empatyzujmy zatem uważ­nie i z uważ­no­ścią, tak jak uczy nas Jacek Jakubow­ski na swoim Treningu Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej.

Życzymy miłej lek­tury,
Zespół Grupy TROP

Maile z Waszymi propozycjami i tek­stami kieruj­cie na adres: tropletter@grupatrop.pl

Zobacz numery
archiwalne