U!Lider:
Przywództwo-Jakość-Zmiana

 
 

Warsz­taty

Warsz­taty tematyczne prowadzone są Metodą TROP, co oznacza naukę przez doświad­czanie i dialog. Zgod­nie z ideą U!Lidera©, naj­skutecz­niej­szym spo­so­bem roz­wijania wiedzy i umie­jęt­no­ści jest działanie, a następ­nie jego analiza.

Warsz­taty oparte są o metody aktywne pozwalające na prze­życie licz­nych inspirujacych sytu­acji. Uczest­nicy dzielą się rów­nież własnym doś­wiad­cze­niem zawodowym i analizują realne problemy, wspól­nie szukając ich roz­wiązań. W ten spo­sób w prak­tyce uczą się metod Action Lear­ning i coachingu. Przy­glądają się pracy lidera z per­spek­tywy sys­temowej. Roz­wijają umiejęt­ność stosowania tech­nik wła­ściwych dla tego podej­ścia.

Rów­nocześnie uczest­nicy otrzymują infor­macje zwrotne, dzięki czemu pogłębiają samo­świa­do­mość. Działamy w duchu tezy Jaca Jakubow­skiego, mówiącej że “samoocena powinna być adekwatna, a poczucie własnej war­to­ści — jak naj­wyż­sze”. Poprzez wgląd w siebie uzyskują zro­zumienie dla procesów psychologicz­nych towarzyszących roz­wojowi ludzi i zespołów.


Fotolia 6223738 Llider org przyszl

Warsz­tat 1.
Wprowadzenie do meto­dyki U!Lider©: Przywództwo-Jakość-Zmiana

Fotolia 39665864 Sszkolenie doswiadczonych coachow i trenerow oraz mentrow zir

Warsz­tat 2.
U!Lider© jako naturalny autorytet

Korzy­ści z programu

Program roz­wija kom­peten­cje w zakresie psychologii lidera. Stwarza szansę roz­woju kom­peten­cji pro­fes­jo­nal­nych, a jed­nocześnie prze­życie inten­syw­nego doświad­czenie roz­woju własnego. U!Lider „pracuje sobą” i musi dbać o swoją wiedzę i spraw­ność zadaniową, a jed­nocześnie uczucia, ener­gię życiową, relacje z innymi.

Program pozwala na roz­winięcie inteligen­cji emocjonal­nej i spo­łecz­nej. Pogłębia zdol­no­ści inter­per­sonalne. Wzmoc­nią lider­ów dzięki pracy na moc­nych stronach. Roz­wija uważ­ność i wnikliwość.

Dzięki szkoleniu liderzy będą mogli łatwiej budować autorytet poprzez wspieranie innych w roz­woju. Nauczą się stosować nowoczesne metody uczenia w działaniu: Action Lear­ning, elementy coachingu, co– solving, men­toring.

Program przy­gotowuje uczest­ników do roli lidera nowoczesnej orga­ni­za­cji opar­tej na wiedzy. Uczest­nik nauczy się trud­nej sztuki bycia liderem orga­ni­za­cji uczą­cej się. Program pozwala głębiej zro­zumieć zmiany zachodzące we współ­czesnej gospodarce i zwią­zane z nimi wyzwania. Umoż­liwi budo­wa­nie swojego stylu w opar­ciu o naj­now­sze inspiracje z dziedziny zarzą­dza­nia i psychologii spo­łecz­nej.

Kurs przy­gotowuje U!lidera©, który umie prze­wodzić zmia­nom w orga­ni­za­cji. Uczest­nicy głębiej zro­zumieją rolę emocji i procesy spo­łeczne towarzyszące zmianie. Nauczą się, jak w prak­tyce kształ­tować komunikację opartą na podej­ściu part­ner­skim. Roz­winą zdol­no­ści pracy z kon­flik­tem i kryzysem nieod­łącz­nie towarzyszącym zmianie.

Uczest­nik doświad­czy uczest­nic­twa w nie­zmier­nie twór­czym, fascynującym procesie tworzenia, wspól­nie z innymi liderami, wspól­noty zadaniowej i intelek­tual­nej. Zależy nam, aby prze­niósł ten unikalny klimat do swoich orga­ni­za­cji.

Kto to jest U!Lider©

 • U!Lider© uczy. Siebie i innych. Skon­cen­trowany jest na pod­noszeniu skutecz­no­ści dzięki uczeniu i roz­wojowi współ­pracow­ników. Oddziaływuje poprzez świadome prze­kształ­canie trud­no­ści w sytuacje edukacyjne. Jest mistrzem nauki w działaniu. Zna odpowied­nie metody i jest przy­gotowany osobowo­ściowo do roz­wijania osób, zespołów i orga­ni­za­cji. To lider gospodarki wiedzy. Dba przy tym, aby nie być jedynym nauczycielem, więc tworzy szeroką sieć wzajem­nej inspiracji.

 • U!Lider© to You-lider. Jest nastawiony na budo­wa­nie współ­od­powiedzial­no­ści. Integruje zespoły, organizacje, sieci. Kon­cen­truje się na tworzeniu efek­tyw­nych zespołów i sieci, przy czym działa poprzez innych liderów. Skutecz­nie deleguje i upraw­nia. Wszędzie tam, gdzie jest to moż­liwe buduje sytuacje dialogu.

 • U!lider działa i myśli sys­temowo. Dąży do tworzenia orga­ni­za­cji uczą­cej się. To specjalista na czasy zmian, sur­fer strategii błękit­nego oceanu. Dobrze znosi działanie w warun­kach nie­pew­no­ści i wielopoziomowych zależ­no­ści.

Opracowując Program U!Lider skorzystaliśmy z inspiracji Petera Druc­kera, który twier­dzi, że wybit­nych liderów nie łączą żadne szczególne cechy poza jedną – mają zdol­ność porywania ludzi do współ­pracy skon­cen­trowanej na reali­za­cji wizji.

U!Lider© działa w charak­terystyczny spo­sób. Jego siłą jest osadzenie w sobie, osobisty styl i indywidualny styl prze­wodzenia innymi. U!Llider© to osoba, która potrafi korzystać ze swoich moc­nych stron, działa sobą, jest spójna, dba o wszech­stronny roz­wój własny i swoich współ­pracowników.

Warsz­taty

elastyczmy gotowy zespół

Warsz­tat 3.
U!Lider© buduje elastyczny, gotowy na zmiany zespół

Fotolia 19136010 XS mediacje 1 st

Warsz­tat 4.
U!Lider© mediatorem, czyli praca
z kon­flik­tem i kryzysem

Fotolia 47382800 M AT lider org przyszl, coachingowy styl zarzadzania

Warsz­tat 5.
Action Lear­ning i coachin­gowy
styl zarzą­dza­nia w podej­ściu U!Lidera©


Fotolia 44295220 L ZIR Budowanie org Uczacej sie

Warsz­tat 6.
U!Lider© na rzecz orga­ni­za­cji uczą­cej się

Dla kogo jest ten program?

Program adresowany jest do osób, które mają doświad­czenie lider­skie, a jed­nocześnie chcą:

 • nadal roz­wijać swój poten­cjał osobisty i przy­wód­czy;
 • pracować nad sobą od strony inter­per­sonal­nej;
 • poznawać swoje mocne strony oraz określać źródła trud­no­ści w budowaniu relacji;
 • poszerzać kom­peten­cje dotyczące przy­wódz­twa strategicz­nego;
 • roz­wijać zdol­ność myślenia i działania sys­temowego oraz stosowania „zwin­nych” strategii.

Kurs jest znakomitą propozycją dla tych liderów, przed którymi stoją zadania zwią­zane z róż­nego rodzaju zmia­nami: strategicz­nymi, struk­tural­nymi, a szczegól­nie kul­turowymi.

Z jakich obszarów i teatrów działań mogą pochodzić uczest­nicy kursu?
Zależy nam na “inter­dyscyplinar­no­ści” grupy szkoleniowej. Uważamy, że przed­stawiciele poszczegól­nych sek­torów gospodarki i aktyw­no­ści spo­łecz­nej mogą wiele nauczyć się od siebie nawzajem. Program skierowany jest do:

 • menadżerów i szefów zespołów, zarówno z dużych, jak też śred­nich i małych przed­siębiorstw;
 • osób prowadzących własne, roz­wijające się działal­no­ści;
 • liderów orga­ni­za­cji pozarządowych;
 • liderów środowisk lokal­nych i zawo­do­wych;
 • liderów – pra­cow­ni­ków administracji;
 • trenerów, coachów, kon­sul­tan­tów, którzy chcą stosować w swojej prak­tyce model U!Lider©.

Nad­zór merytoryczny

DSC 7439 b resize

Dorota Szczepan-Jakubowska

Psycholog, coach, mediator, super­wizor treningu psychologicz­nego rekomen­dowany przez Pol­skie Towarzystwo Psychologiczne. Współ­twórca i nauczyciel Metody TROP oraz kon­cep­cji Akademii TROP. Prowadzi coachingi i treningi dla wyż­szej kadry menadżer­skiej. Pracuje głow­nie metodą coachingu grupowego i Action Lear­ning.

DSC 7221 b resize

Jac Jakubow­ski

Psycholog, coach, trener, super­wizor. Autor pod­staw Metody TROP. Szef Rady Trenerów Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psychologicz­nego. Wizjoner i innowator spo­łeczny w dziedzinie edukacji i wspie­ra­nia tych, którym „chce się chcieć”. Inspirator dla setek trenerów i liderów w Pol­sce. Inicjator wielu waż­nych spo­łecz­nie działań na rzecz dialogu międzypokoleniowego.

Seminaria

Seminaria poświęcone są naj­now­szym inspiracjom z dziedziny zarzą­dza­nia, psychologii biz­nesu, psychologii spo­łecz­nej. W trak­cie kursu odbędą się 3 seminaria trwające 3 godziny.

iStock 000009076072S AT lider org przyszlosci skuteczne i kreatywne pod decyzji

Podej­mowanie decyzji lider­skich

kolo

Budo­wa­nie motywacji
i współ­od­powiedzial­no­ści

Fotolia 43564977 S wspierania od strony kulturowej zmian zwiazanych z procesami biznesowymi

Lider w orga­ni­za­cji
i gospodarce przy­szło­ści


Fotolia 32957543 M ZIR ponad podzilami mentoring

Men­toring
U!Lider©: Kształ­to­wa­nie własnej scieżki roz­woju i dbanie o roz­wój pra­cow­ni­ków

Men­toring jest to roz­mową z doświad­czonym liderem/coachem skon­cen­trowaną na osobie lidera, wspierającą jego roz­wój. Uczest­nik omawia swoją prak­tykę lider­ską, buduje ścieżkę swojego roz­woju. Spo­tkanie men­torin­gowe trwa 3 godziny.

Opinia uczest­nika

Mój udział w zajęciach Szkoły Liderów Grupy Trop to jeden z dotych­czas naj­waż­niej­szych momen­tów w moim roz­woju zawodowym, ale także zupeł­nie osobistym. To mocne stwier­dzenie, ale nie wypowiadam go bez­pod­staw­nie, bo wciąż obser­wuję efekty, jakie dało mi uczest­nic­two w tym szkoleniu. Poznałam wspaniałych ludzi, z którymi cały czas utrzymuję kon­takt i z którymi udało się nie tylko nawiązać relacje osobiste, ale także zrealizować bar­dzo ciekawe projekty zawodowe. Nie­zwykłe rozumienie, wzajemne zaufanie i wspólne zasoby wiedzy pozwoliły nam wykreować naprawdę ciekawe pomysły i roz­wiązania. Udział w zajęciach dał mi zro­zumienie procesów i zjawisk zachodzących w biz­nesie. To zro­zumienie prze­łożyło się natych­miast na spo­sób mojej pracy i efekty osiągane zarówno bez­pośred­nio po szkoleniu, jak i w latach następ­nych. We wszyst­kich fir­mach, w jakich miałam okazję potem pracować, zbierałam owoce moich doświad­czeń ze Szkoły Liderów. Wciąż uważam to doświad­czenie i zdobytą tam wiedzę za szczegól­nie istotną i ważną. Szczegól­nie z per­spek­tywy pew­nego czasu od zakoń­czenia Szkoły widzę, że w jej trak­cie zachodził we mnie głęboki proces uczenia się i zmiany postrzegania rze­czy­wi­sto­ści zarówno biz­nesowej, jak i prywat­nej.”

Elż­bieta Nałęcz
Absol­wentka Szkoły Liderów Grupy TROP
Business Develop­ment Manager

Infor­macje organizacyjne

5. edycja Szkoły U!Lider:Przywództwo-Jakość-Zmiana© roz­poczyna się w week­end 1011 lutego 2018.

kalendarium wydarzen Har­monogram kursu.

Infor­macji na temat programu szkoły, ceny i prowadzących udziela:

Mag­dalena Englert-Przyborek

Koor­dynator Akademii TROP

Zgłoszenia
For­mularz zgłoszeniowy (pobierz) na adres: This email address is being protec­ted from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it. .

Kon­takt:
22 615 52 40
wyślij pytanie

Bazy wiedzy TROP

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

 • Specjalizacji w Akademii TROP
 • Modelów roz­woju
 • Idei, podejść i obszarów pracy
 • Rynku szkoleniowego

Zapraszamy do czytania.

TROPWiki

Jest to rodzaj słow­nika dla Metody TROP i zjawisk, na które chcemy oddziaływać przy jej pomocy. Korzystanie z TROP WIKI jest dar­mowe, ale prosimy o podawanie we wszel­kich materiałach źródła wiedzy.

SWAT

Idea

Stowarzyszenie działa od 2011 roku. Tworzy prze­strzeń współ­pracy dla uczest­ników i absol­wen­tów szkół TROP. Ma na celu tworzenie sieci ludzi, działań oraz wiedzy. Absol­wenci koń­cząc kurs mogą dalej roz­wijać się w środowisku osób o podob­nych celach i war­to­ściach.

Działania

Swatowicze organizują spo­tkania, na których dzielą się swoją cenną wiedzą, narzędziami i doświad­czeniami. Prowadzą dla siebie nawzajem „super­wizje koleżeń­skie”. Wspierają się w działaniu. Tworzą zespoły, które opracowują, nowator­skie propozycje dla szeroko rozumianego rynku, nawiązują kon­takty i budują part­ner­skie relacje z odbior­cami, a następ­nie realizują dla nich projekty.

Miej­sca

Spo­tkania SWAT odbywają się w War­szawie, Białym­stoku, Byd­gosz­czy, Łodzi, i Poznaniu. Swatowicze angażują się także w orga­ni­za­cję nowej akcji spo­łecz­nej „Smakuj Roz­wój”, która promuje naukę poprzez działanie i doświad­czanie.

Komunikacja

Głów­nym koor­dynatorem SWAT jest Ania Świętochow­ska, od której można dowiedzieć się „co dzieje się w sieci”. Warto też zaglądać na blog stowarzyszenia i jego profil na Facebooku. Zamiesz­czane są nich aktualne ter­miny spo­tkań, a także inspirujące posty. Trenerzy zain­teresowani siecią mogą kon­tak­tować się koor­dynatorem za pomocą profilu lub na adres swat.stowarzyszenie@gmail.com.e-magazyn TROP

pobierz e-magazyn TROP

Aby otrzymywać e-magazyn TROP,
podaj swój adres email poniżej.

Empatia to czasami nie­chciany przez nas towarzysz. Choć to ostat­nio modne słowo, przez wiele osób jest błęd­nie rozumiane i cał­kowicie nie­sprawiedliwie kojarzone ze słabo­ścią. W TROPie nauczyliśmy się nie tylko z nią pracować, ale także przy­glądać się jej z uwagą. Doceniamy pracę naszych neuronów lustrzanych, zachęcając Was przy okazji, aby z należytą uważ­no­ścią czynić to samo. Empatia szybko może okazać się naszym przyjacielem, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej. Empatyzujmy zatem uważ­nie i z uważ­no­ścią, tak jak uczy nas Jacek Jakubow­ski na swoim Treningu Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej.

Życzymy miłej lek­tury,
Zespół Grupy TROP

Maile z Waszymi propozycjami i tek­stami kieruj­cie na adres: tropletter@grupatrop.pl

Zobacz numery
archiwalne