Szkoła Trenerów
I stopnia

 
 

Struk­tura Szkoły Trenerów

Nauka w Szkole Trenerów Pierw­szego Stop­nia polega na dwóch etapach:

 • 1. etap — Moduł bazowy
 • 2. etap — Moduł kierun­kowy

1. etap

Fotolia 48030875 S baza
Moduł bazowy

– Studium Roz­woju Osoby i Grupy

Moduł Bazowy stanowi fun­dament nauki. Przy­gotowuje do pracy Metodą TROP oraz daje impuls do roz­woju osobistego.

2. etap

Fotolia 40740952 S modul mkierunkowy trenerski 1 st

Moduł kierun­kowy

W programie modułu znaj­dują się: warsz­taty kierun­kowe, men­toring, prak­tyka trener­ska i super­wizja prak­tyki trener­skiej. Tematy warsz­tatów opisane są w kolum­nie poniżej.

mentoring

Men­toring

Men­toring wspiera pro­ces budowa­nia pro­gramu roz­wo­jowego, uwzględ­ni­a­jąc doty­chcza­sowe doświad­cze­nie oraz umiejęt­ności uczest­nika. Opisany jest w kolum­nie poniżej.

Fotolia 45791196 S trener i st praktyka tren

Nauka w działaniu
– prak­tyka trener­ska i super­wizja

Uczest­nicy Szkoły Trenerów prowadzą projekty szkoleniowe już w trak­cie kursu. W TROP uczymy w opar­ciu o doświad­czenie i prak­tykę.
Pod­czas super­wizji uczest­nicy szkoły omawiają swoją prak­tykę szkoleniową z doświad­czonym trenerem. Super­wizje mają charak­ter coachingu dla uczest­ników szkoły.

Kon­cep­cja i cele Szkoły Trenerów

Szkoła Trenerów Pierw­szego Stop­nia inicjuje roz­wój trenera i przy­gotowuje do prowadzenia warsz­tatów grupowych Metodą TROP. Jest też dobrym wstępem do Szkoły Trenerów Treningu Psychologicz­nego, czyli formy pracy cał­kowicie opar­tej na tzw. procesie grupowym.

Szkoła składa się z dwóch modułów, z których każdy realizuje inne cele.

Moduł bazowy poświęcony jest roz­wijaniu osoby trenera, jego samo­świa­do­mo­ści, osobistej siły, umie­jęt­no­ści komu­ni­ka­cyj­nych oraz wiedzy o dynamice grupy (procesie grupowym). Zawiera trening inter­per­sonalny, który jest wymagany w sys­temie cer­tyfikacji TROP, STOPPTP. Nauka w tym module polega na doświad­czaniu Metody TROP, a w szczegól­no­ści zasady Tu i Teraz, na własnej skórze, aby potem łatwiej umieć zastosować ją w odniesieniu do klien­tów.

Moduł kierun­kowy ma charak­ter zadaniowy oraz tech­niczny, jed­nak nie rezygnujemy przy tym z pracy nad sobą. Uczest­nicy, w ramach prak­tyk, prowadzą szkolenia dla odbior­ców zewnętrz­nych, a cały proces przy­gotowania i reali­za­cji jest super­wizowany. Ponadto uczest­nicy prowadzą mini-moduły dla swojej grupy szkoleniowej. Jed­nocześnie uczą się, jak:

 • badać potrzeby;
 • planować i realizować ewaluację;
 • budować szkolenie metodą koszykową;
 • sprzedawać szkolenia;
 • prowadzić zajęcia;
 • ewaluować warsz­taty.

Dla kogo jest ta szkoła?

Szkoła adresowana jest do osób, które chcą poznać od pod­staw Metodę TROP w odniesieniu do pracy warsz­tatowej z grupą. Przyj­mujemy zarówno osoby nie mające żad­nego doświad­czenia szkoleniowego, jak też osoby, które prowadzą szkolenia w innym, niż TROPowy, stylu.

Warun­kiem obustron­nego suk­cesu w zakresie edukacji trener­skiej jest gotowość uczest­nika do pracy nad sobą, swoim stylem komu­ni­ka­cji, emocjami zwią­za­nymi z kon­tak­tem z róż­norod­nymi osobami i grupami. Ponadto oczekujemy od uczest­ników chęci do uczenia się w działaniu.

Róż­norodne grupy

Przyjęcie do szkoły odbywa się poprzez bez­płatne spo­tkanie rekrutacyjne. Jego celem jest ustalenie, czy oczekiwania poten­cjal­nego uczest­nika są zgodne z naszą propozycją i wyjaśnienie wszel­kich wąt­pliwo­ści obu stron. Absol­wenci szkoły z powodzeniem pracują w biz­nesie, na rzecz orga­ni­za­cji pozarządowych, oświaty, administracji, środowisk lokalny itd. – słowem, są uniwer­salni. Wszyscy trenerzy prowadzący zajęcia mają doświad­czenie w biz­nesie, ale też w innych obszarach życia spo­łecz­nego. Dzięki temu wielu uczest­ników może, dzięki szkole i jej środowisku, wejść w nowe, nie­znane sobie dotych­czas obszary.

Infor­macje organizacyjne

Har­monogramy

Naj­bliż­sza 41 edycja Szkoły Trenerów Pierw­szego Stop­nia roz­poczyna się 7 kwiet­nia 2018 roku.

 • Har­monogram zjaz­dów (Pobierz).

—————————————————————–

Na temat szkoły i ich cen wszel­kich infor­macji udziela:

Mag­dalena Englert-Przyborek

Koor­dynator Akademii TROP

22 615 52 40
Zadaj pytanie

Zapisy do szkoły
For­mularz zgłoszeniowy (pobierz) na adres: This email address is being protec­ted from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it. .

Wymogi for­malne
Do uzyskania dyplomu Szkoły Trenerów Pierw­szego Stop­nia wymagane jest ukoń­czenie całego programu szkoły z obec­no­ścią na zajęciach na poziomie 80% oraz odbycie stażu (poprowadzenie warsz­tatu w ramach Treningu Zadaniowego).

Udogod­nienia finan­sowe — Roz­wijaj się świadomie
Klienci decydujący się na zakup dwóch modułów szkoły otrzymują od nas 20% zniżki na wszyst­kie elementy szkoły.

Wpłacaj raz
Uczest­nicy naszych szkół opłacają szkołę w postaci comiesięcz­nego czesnego. Jeśli uczest­nik przed roz­poczęciem zajęć wpłaci całą kwotę – dodat­kowo otrzymuje 5% zniżki.


Co dalej?

Ukoń­czenie Szkoły Trenerów Pierw­szego Stop­nia umoż­liwia speł­nienie pod­stawowego kryterium do uzyskania rekomen­dacji Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psychologicz­nego.

Po zakoń­czeniu Szkoły Trenerów, osoby zain­teresowane dal­szym roz­wojem zawodowym w innych obszarach mogą zrealizować moduł Szkoły Coachów lub Szkoły Mediacji.

Absol­wenci mogą przy­stąpić do cer­tyfikacji trener­skiej TROP na poziomie bazowym lub I stop­nia (więcej).

Warsz­taty kierun­kowe

Cały moduł kierun­kowy trwa 118 godzin i składa się z 6 week­en­dowych zjaz­dów.

Tematy warsz­tatów:

Warsz­tat 1.
Iden­tyfikacja potrzeb i ewa­lu­acja programu Metodą TROP

Fotolia 6782204 XS badanie potrzeb i ewaluacja

Pod­czas tego warsz­tatu, uczest­nicy poznają metody przy­gotowania, prowadzenia i wyciągania wniosków z badania potrzeb szkoleniowych oraz ewaluacji według Metody TROP. Ćwiczą umie­jęt­no­ści służące do prowadzenia badania potrzeb.

Warsz­tat 2. i 3.
Metody aktywizujące

Fotolia 9219978 XS trener i st metody aktywne

Pod­czas warsz­tatów przy­szli trenerzy zapoznają się z metodami aktywizującymi grupę i współ­prowadzą zajęcia, ucząc się stosowania tych metod.

Warsz­tat 4.
Budo­wa­nie modułów szkoleniowych

Fotolia 42016871 S trener i st budowanie modulow

Trenerzy doskonalą się w wyznaczaniu celów i metacelów oraz planowaniu efek­tów szko­leń, pogłębiają wiedzę o tym, jak kon­struować szkolenia oparte na dynamice grupowej i metodach aktyw­nych.

Warsz­taty kierun­kowe

Warsz­tat 5.
Wyzwania w pracy trenera, etyka zawodu

Fotolia 21231830 S trener i st wtzwania w pracy trenera

Warsz­tat piąty jest realizowany w for­mie super­wizji grupowej. Pod­czas spo­tkania uczest­nicy prowadzą etiudy trener­skie i dzielą się swoim doś­wiad­cze­niem z prak­tyki trener­skiej realizowanej w ramach Szkoły Trenerów Pierw­szego Stop­nia.

Warsz­tat 6.
Roz­wój trenera, co dalej?

iStock 000007489679M trener i st dalsza droga trenerska


Pod­czas ostaniego zjazdu modułu kierun­kowego, uczest­nicy pod­sumowują drogę, którą prze­szli na ścieżce trener­skiej i przy­gotowują się do startu na rynku szkoleniowym.


Prak­tyka z super­wizją i men­toring

Super­wizja to odbicie się w oczach drugiego specjalisty i zobaczenie siebie na nowo. Daje prze­strzeń i uwal­nia od koniecz­no­ści dys­kutowania z samym sobą”.

Dorota Szczepan-Jakubowska

Super­wizja

Od początku drugiego modułu uczest­nicy podej­mują prak­tykę w real­nym środowisku pozyskując klien­tów i realizując dla nich program szkoleniowy. Działanie to wsparte jest super­wizją: indywidualną i grupową (w trak­cie zajęć).

O temacie pracy w trak­cie super­wizji decydują uczest­nicy. Naj­czę­ściej dotyczy kon­kret­nych zdarzeń mający miej­sce pod­czas ich stażu (treningu zadaniowego).

Super­wizja stanowi pod­stawę więk­szo­ści sys­temów cer­tyfikacyj­nych, wspiera w prak­tyce zasadę Lifelong Lear­ning. Uczest­nic­two w super­wizji roz­wija zdol­ność do korzystania ze wspar­cia i do wymiany doświad­czeń.

Men­toring

Uczest­nicy Szkoły Trenerów spo­tykają się z men­torem, który wspiera proces budowania Indywidual­nej Ścieżki Roz­woju, uwzględ­niając ich umie­jęt­no­ści i dotych­czasowe doświad­czenia.

Men­tor wspiera roz­wój osobisty pod­opiecz­nego poprzez umoż­liwienie szukania nowych pomysłów i roz­wiązań oraz dzielenie się własnym doś­wiad­cze­niem. Ważne jest uświadomienie sobie przez pod­opiecz­nego celów, które chce osiągnąć oraz swoich moż­liwo­ści, a w szczegól­no­ści moc­nych i sła­bych stron. Dzięki men­torin­gowi, uczest­nik staje się coraz bar­dziej samoświadomy, a przez to odpowiedzialny za swoje decyzje, których nie pozostawia w rękach przy­padku.

Szkoła Trenerów I stop­nia inicjuje roz­wój trenera i przy­gotowuje do prowadzenie warsz­tatów grupowych Metodą TROP(link). Jest też dobrym wstępem do Szkoły Trenerów Treningu Psychologicz­nego ( link), czyli formy pracy cał­kowicie opar­tej na tzw. procesie grupowym ( link). Szkoła Trenerów I stop­nia odbywa się w sys­temie DaSuMe (Działanie, Super­wizja, Merytoryka), który zakłada spójny, wypróbowany od lat sys­tem edukacyj­nym, prowadzący Uczest­nika przez proces roz­woju osobistego oraz zawodowego krok po kroku. Cały czas, w  każ­dej z 33 edycji (działamy od 1998 roku), zachowujemy tego samego ducha i te same pod­stawowe zasady nauczania. Spój­ność metodologiczna nie wyklucza jed­nak innowacji. Każdy rok działania Szkoły różni się od siebie i jest dowodem ewolucji kon­cep­cji kształ­cenia oraz zasad Metody TROP.
Szkoła składa się z dwóch modułów, z których każdy realizuje inne cele. Moduł Bazowy (½ roku) poświęcony jest roz­wijaniu osoby trenera, jego samo­świa­do­mo­ści, osobistej siły, umie­jęt­no­ści komu­ni­ka­cyj­nych oraz wiedzy o dynamice grupy (procesie grupowym). Zawiera trening inter­per­sonalny, który jest wymagany w sys­temie cer­tyfikacji TROP, STOPPTP ( link).Nauka w tym module polega na doświad­czaniu Metody TROP a w szczegól­no­ści zasady Tu i Teraz na własnej skórze, aby potem łatwiej umieć zastosować ją w odniesieniu do klien­tów. Drugi moduł ma charak­ter zadaniowy oraz tech­niczny, jed­nak nie rezygnujemy przy tym z pracy nad sobą. Uczest­nicy w ramach prak­tyk prowadzą szkolenia dla odbior­ców zewnętrz­nych, a cały proces przy­gotowania i reali­za­cji jest super­wizowany. Ponadto uczest­nicy prowadzą mini– moduły dla swojej grupy szkoleniowej. Jed­nocześnie uczą się, jak badać potrzeby, planować i realizować ewaluację, budować szkolenie metoda koszykową, prowadzić zajęcia i je ewaluować. Sporo pra­cu­jemy też nad sprzedażą usług szkoleniowych.
Waż­nym elemen­tem szkoły jest men­toring prowadzony przez naj­bar­dziej doświad­czonych trenerów w TROP. Dzięki niemu uczest­nik działa wg. indywidual­nie zbudowanej scieżki roz­woju.

Bazy wiedzy TROP

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

 • Specjalizacji w Akademii TROP
 • Modelów roz­woju
 • Idei, podejść i obszarów pracy
 • Rynku szkoleniowego

Zapraszamy do czytania.

TROPWiki

Jest to rodzaj słow­nika dla Metody TROP i zjawisk, na które chcemy oddziaływać przy jej pomocy. Korzystanie z TROP WIKI jest dar­mowe, ale prosimy o podawanie we wszel­kich materiałach źródła wiedzy.

SWAT

Idea

Stowarzyszenie działa od 2011 roku. Tworzy prze­strzeń współ­pracy dla uczest­ników i absol­wen­tów szkół TROP. Ma na celu tworzenie sieci ludzi, działań oraz wiedzy. Absol­wenci koń­cząc kurs mogą dalej roz­wijać się w środowisku osób o podob­nych celach i war­to­ściach.

Działania

Swatowicze organizują spo­tkania, na których dzielą się swoją cenną wiedzą, narzędziami i doświad­czeniami. Prowadzą dla siebie nawzajem „super­wizje koleżeń­skie”. Wspierają się w działaniu. Tworzą zespoły, które opracowują, nowator­skie propozycje dla szeroko rozumianego rynku, nawiązują kon­takty i budują part­ner­skie relacje z odbior­cami, a następ­nie realizują dla nich projekty.

Miej­sca

Spo­tkania SWAT odbywają się w War­szawie, Białym­stoku, Byd­gosz­czy, Łodzi, i Poznaniu. Swatowicze angażują się także w orga­ni­za­cję nowej akcji spo­łecz­nej „Smakuj Roz­wój”, która promuje naukę poprzez działanie i doświad­czanie.

Komunikacja

Głów­nym koor­dynatorem SWAT jest Ania Świętochow­ska, od której można dowiedzieć się „co dzieje się w sieci”. Warto też zaglądać na blog stowarzyszenia i jego profil na Facebooku. Zamiesz­czane są nich aktualne ter­miny spo­tkań, a także inspirujące posty. Trenerzy zain­teresowani siecią mogą kon­tak­tować się koor­dynatorem za pomocą profilu lub na adres swat.stowarzyszenie@gmail.com.e-magazyn TROP

pobierz e-magazyn TROP

Aby otrzymywać e-magazyn TROP,
podaj swój adres email poniżej.

Empatia to czasami nie­chciany przez nas towarzysz. Choć to ostat­nio modne słowo, przez wiele osób jest błęd­nie rozumiane i cał­kowicie nie­sprawiedliwie kojarzone ze słabo­ścią. W TROPie nauczyliśmy się nie tylko z nią pracować, ale także przy­glądać się jej z uwagą. Doceniamy pracę naszych neuronów lustrzanych, zachęcając Was przy okazji, aby z należytą uważ­no­ścią czynić to samo. Empatia szybko może okazać się naszym przyjacielem, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej. Empatyzujmy zatem uważ­nie i z uważ­no­ścią, tak jak uczy nas Jacek Jakubow­ski na swoim Treningu Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej.

Życzymy miłej lek­tury,
Zespół Grupy TROP

Maile z Waszymi propozycjami i tek­stami kieruj­cie na adres: tropletter@grupatrop.pl

Zobacz numery
archiwalne