Superwizje grupowe

 
 

O super­wizjach

 • Czy czujesz, że potrzebujesz poroz­mawiać o swoich doświad­czeniach w grupie z innymi trenerami i doświad­czyć nauki w działaniu?
 • Chcesz roz­wijać swoje mocne strony w pracy warsz­tatowej?
 • Masz dość pracy w samot­no­ści, potrzebujesz rezonansu od innych prak­tyków? Inspiracji i nowej ener­gii do działania?

Zapraszamy prak­tykujących trenerów na super­wizje grupowe.

Forma pracy
Super­wizje dotyczą tematów wniesionych przez prak­tyków – prze­biegu pracy z grupą. Dają prze­strzeń do pracy nad wąt­kami osobistymi, a jed­nocześnie dzielenia się i czer­pania z doświad­czeń innych uczest­ników.
Super­wizje są formą wspar­cia specjalistów w roz­strzygnięciu wąt­pliwo­ści, „układania się” z emocjami towarzyszącymi w pracy. Peł­nią istotną rolę w planowaniu dal­szych kroków roz­wojowych zgod­nie z potrzebami trenera/coach i odbior­ców jego usług. Pod­czas spo­tkania super­wizor dzieli się własnymi spo­strzeżeniami i kieruje pracą grupy.

Spo­tkania prowadzą założyciele Grupy TROP, twórcy Metody TROPDorota Szczepan-JakubowskaJacek (Jac) Jakubow­ski.

Cechy szczególne super­wizji:

 • Uczest­nicy uczą się w działaniu – wnoszą bieżące case study z pracy trener­skiej.
 • Odbywa się w intym­nej grupie (36 osób), życz­liwie do siebie nastawionych osób.
 • Każdy ma czas na pracę ze swoim studium przy­padku.
 • Mała inwestycja czasu, prze­kłada się na namacalne korzy­ści roz­wojowe uczest­ników.Korzy­ści

Co super­wizja daje trenerom?

 • Daje poczucie wspól­noty doświad­czeń. Umoż­liwia zobaczenie, tego że wiele osób prze­żywa podobne sytuacje i dylematy w pracy z klien­tami.

 • Pozwala przyj­rzeć się w oczach specjalistów, uzyskać infor­macje zwrotne.

 • Wyzwala z błęd­nych wyobrażeń o sobie i swojej pracy.

 • Prze­ciw­działa wypaleniu zawodowemu.

 • Pokazuje nowe kierunki do roz­woju.

 • Jest źródłem inspiracji.

 • Jest prze­strzenią do roz­mowy o problemach etycz­nych w pracy trenera.

 • Umoż­liwia uczenie się z suk­cesów i błędów innych uczest­ników.

 • Daje moż­liwość kreatyw­nego współ­działania nad roz­wiązaniem problemów.

 • Jest nieod­łącz­nym elemen­tem roz­woju zawodowego trenera.

 • Uczest­nicy super­wizji roz­wijają w sobie zdol­ność do przyj­mowania wspar­cia i przy­znawania się do trud­no­ści. Umie­jęt­no­ści te są bar­dzo potrzebne w zawodzie trenera, w którym „na zawołanie” trzeba kon­cen­trować się na klien­tach i ich interes przed­kładać nad własne skłon­no­ści.

Data i miej­sce spo­tkań:

Super­wizje odbywają się w godzinach od 17:00 do 20:00.

Naj­bliż­sza odbędą się:

 • 8 lipca
 • 12 sierp­nia
 • 16 września

Miej­sce: Siedziba Grupy TROP na ul. Pożaryskiego 69, War­szawa.

Cena: 350 zł + VAT.

Zniżki: W przy­padku zakupu więcej niż 3 sesji super­wizyj­nych – uczest­nicy otrzymują zniżkę 10%, jeśli kupią więcej niż 6 – otrzymują 15 %.

Realizatorzy

Super­wizorzy

DSC 7439 b resize

Dorota Szczepan-Jakubowska

Psycholog, coach, mediator, super­wizor treningu psychologicz­nego rekomen­dowany przez Pol­skie Towarzystwo Psychologiczne. Współ­twórca i nauczyciel Metody TROP oraz kon­cep­cji Akademii TROP. Prowadzi coachingi i treningi dla wyż­szej kadry menadżer­skiej. Pracuje głow­nie metodą coachingu grupowego i Action Lear­ning. Specjalizuje się też w mediacjach.

DSC 7221 b resize

Jac Jakubow­ski

Psycholog, trener, coach, men­tor. Prze­wod­niczący Rady Tren­erów Pol­skiego Towarzysz­twa Psy­cho­log­icznego, super­wizor Grupy TROP i członek rady Stowarzyszenia Trenerów Orga­ni­za­cji Pozarządowych (STOP). Członek międzynarodowego Klubu Innowatorów ASHOKA. Wieloletni wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzin­nych.

Infor­macji o super­wizjach udziela:

Mag­dalena Englert-Przyborek

22 615 28 91
wyślij pytanie

Bazy wiedzy TROP

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

 • Specjalizacji w Akademii TROP
 • Modelów roz­woju
 • Idei, podejść i obszarów pracy
 • Rynku szkoleniowego

Zapraszamy do czytania.

TROPWiki

Jest to rodzaj słow­nika dla Metody TROP i zjawisk, na które chcemy oddziaływać przy jej pomocy. Korzystanie z TROP WIKI jest dar­mowe, ale prosimy o podawanie we wszel­kich materiałach źródła wiedzy.

SWAT

Idea

Stowarzyszenie działa od 2011 roku. Tworzy prze­strzeń współ­pracy dla uczest­ników i absol­wen­tów szkół TROP. Ma na celu tworzenie sieci ludzi, działań oraz wiedzy. Absol­wenci koń­cząc kurs mogą dalej roz­wijać się w środowisku osób o podob­nych celach i war­to­ściach.

Działania

Swatowicze organizują spo­tkania, na których dzielą się swoją cenną wiedzą, narzędziami i doświad­czeniami. Prowadzą dla siebie nawzajem „super­wizje koleżeń­skie”. Wspierają się w działaniu. Tworzą zespoły, które opracowują, nowator­skie propozycje dla szeroko rozumianego rynku, nawiązują kon­takty i budują part­ner­skie relacje z odbior­cami, a następ­nie realizują dla nich projekty.

Miej­sca

Spo­tkania SWAT odbywają się w War­szawie, Białym­stoku, Byd­gosz­czy, Łodzi, i Poznaniu. Swatowicze angażują się także w orga­ni­za­cję nowej akcji spo­łecz­nej „Smakuj Roz­wój”, która promuje naukę poprzez działanie i doświad­czanie.

Komunikacja

Głów­nym koor­dynatorem SWAT jest Ania Świętochow­ska, od której można dowiedzieć się „co dzieje się w sieci”. Warto też zaglądać na blog stowarzyszenia i jego profil na Facebooku. Zamiesz­czane są nich aktualne ter­miny spo­tkań, a także inspirujące posty. Trenerzy zain­teresowani siecią mogą kon­tak­tować się koor­dynatorem za pomocą profilu lub na adres swat.stowarzyszenie@gmail.com.e-magazyn TROP

pobierz e-magazyn TROP

Aby otrzymywać e-magazyn TROP,
podaj swój adres email poniżej.

Empatia to czasami nie­chciany przez nas towarzysz. Choć to ostat­nio modne słowo, przez wiele osób jest błęd­nie rozumiane i cał­kowicie nie­sprawiedliwie kojarzone ze słabo­ścią. W TROPie nauczyliśmy się nie tylko z nią pracować, ale także przy­glądać się jej z uwagą. Doceniamy pracę naszych neuronów lustrzanych, zachęcając Was przy okazji, aby z należytą uważ­no­ścią czynić to samo. Empatia szybko może okazać się naszym przyjacielem, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej. Empatyzujmy zatem uważ­nie i z uważ­no­ścią, tak jak uczy nas Jacek Jakubow­ski na swoim Treningu Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej.

Życzymy miłej lek­tury,
Zespół Grupy TROP

Maile z Waszymi propozycjami i tek­stami kieruj­cie na adres: tropletter@grupatrop.pl

Zobacz numery
archiwalne