Szkoła Coachów
I stopnia

 
 

Struk­tura Szkoły Coachów

Nauka w Szkole Coachów Pierw­szego Stop­nia polega na dwóch etapach:

1. etap — Moduł bazowy
2. etap — Moduł kierun­kowy

1. etap

Fotolia 48030875 S baza

Moduł bazowy: Studium Roz­woju
Osoby i Grupy

Moduł bazowy Akademii czyli Studium Roz­woju Osoby i Grupy stanowi fun­da­ment nauki na każ­dej spec­jal­iza­cji. Przy­go­towuje do pracy Metodą TROP oraz daje impuls do roz­woju osobistego.

2.etap

3. 7551191 xl modul kierunkowy coacha1 st

Moduł kierun­kowy Szkoły Coachów
Pierw­szego Stop­nia

W pro­gramie mod­ułu: warsz­taty kierunk­owe, men­tor­ing, nauka w dzi­ała­niu i super­wizja prak­tyki (opisane poniżej).


Kon­cep­cja Szkoły Coachów

Szkoła skierowana jest do:

  • osób, które chcą roz­począć pracę w zawodzie coacha,
  • menedżerów, którzy chcieliby poszerzyć swoje kom­peten­cje o umie­jęt­no­ści coachin­gowe,
  • coachów, którzy chcieliby poznać nową metodę pracy kon­cen­trującą się na psychologicz­nych aspek­tach relacji coach – coachee, pracy na “Tu i Teraz” w duchu Metody TROP.


Szkoła Coachów Pierw­szego Stop­nia zakłada spójny, wypróbowany sys­tem edukacyjny, prowadzący uczest­nika przez proces roz­woju osobistego oraz zawodowego krok po kroku. Od lat, w każ­dej z edycji Szkoły Coachów, zachowujemy tego samego ducha i pod­stawowe zasady nauczania. Spój­ność metodologiczna nie wyklucza jed­nak innowacji. Każdy rok działania Szkoły różni się od siebie i jest dowodem ewolucji kon­cep­cji kształ­cenia oraz zasad Metody TROP.

Szkoła składa się z dwóch modułów, z których każdy realizuje inne cele:

Moduł bazowy poświęcony jest roz­wijaniu osoby coacha, jego samo­świa­do­mo­ści, osobistej siły, umie­jęt­no­ści komu­ni­ka­cyj­nych oraz wiedzy o dynamice grupy (procesie grupowym). Zawiera trening inter­per­sonalny, który jest wymagany w sys­temie cer­tyfikacji TROP, STOPPTP. Nauka w tym module polega na doświad­czaniu Metody TROP, a w szczegól­no­ści zasady Tu i Teraz na własnej skórze, aby potem łatwiej umieć zastosować ją w odniesieniu do klien­tów.

Celem Modułu kierun­kowego jest roz­winięcie umie­jęt­no­ści związanych z pro­wa­dze­niem coachingu, w szczegól­no­ści z: pomocą klien­towi w zro­zumieniu kierujących nim motywów oraz w rozumieniu zależ­no­ści, w jakich się znaj­duje; poszerzeniem zdol­no­ści do twór­czego generowania roz­wiązań pojawiających się problemów. Moduł ten pozwala na poznanie narzędzi coachin­gowych oraz na wypróbowanie ich w pracy z klien­tami. Koń­cząc kurs uczest­nicy są już prak­tykującymi coachami.

Infor­macje organizacyjne

HAR­MONOGRAMY

Naj­bliż­sza 26. edycja Szkoły Coachów roz­poczyna się w 7 kwiet­nia 2018

  • Har­monogram zjaz­dów (Pobierz).

Infor­macji na temat szkoły i cen udziela:

Mag­dalena Englert-Przyborek

Koor­dynator Akademii TROP

22 615 52 40
Zadaj pytanie

Zapisy do szkoły

Prosimy o wypeł­nienie for­mularza zgłoszeniowego (pobierz) i wysłanie go na adres: This email address is being protec­ted from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it. .


Wymogi for­malne
Do uzyskania dyplomu Szkoły Coachów Pierw­szego Stop­nia wymagane jest ukoń­czenie całego programu szkoły z obec­no­ścią na zajęciach na poziomie 80% oraz odbycie stażu (poprowadzenie warsz­tatu w ramach Treningu Zadaniowego).

Udogod­nienia finan­sowe — Roz­wijaj się świadomie
Klienci decydujący się na zakup dwóch modułów szkoły otrzymują od nas 20% zniżki na wszyst­kie elementy szkoły.

Wpłacaj raz
Uczest­nicy naszych szkół opłacają szkołę w postaci comiesięcz­nego czesnego. Jeśli uczest­nik przed roz­poczęciem zajęć wpłaci całą kwotę – dodat­kowo otrzymuje 5% zniżki.

Co dalej?
Ukoń­czenie Szkoły Coachów Pierw­szego Stop­nia umoż­liwia speł­nienie pod­stawowego kryterium do uzyskania rekomen­dacji Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psychologicz­nego.

Po zakoń­czeniu Szkoły Trenerów, osoby zain­teresowane dal­szym roz­wojem zawodowym w innych obszarach mogą zrealizować moduł Szkoły Coachów lub Szkoły Mediacji.

Absol­wenci mogą przy­stąpić do cer­tyfikacji coach­in­go­wej TROP na poziomie bazowym lub I stop­nia klik­nij TUTAJ.

Warsz­taty modułu kierun­kowego

Moduł kierun­kowy Szkoły Coachów Pierw­szego Stop­nia obej­muje 118 godzin i składa się z 6 warsz­tatów, sesji men­torin­gowej, prak­tyki coach­in­go­wej i super­wizji prak­tyki.

Fotolia 41090537 L coaching 1 st kontrakt i kontakt

Warsz­tat 1.
Kon­takt i kon­takt w coachingu

Pod­czas pierw­szego zjazdu modułu kierun­kowego uczest­nicy zapoznają się z głów­nymi założeniami coachingu Metodą TROP, roz­wijają umiejęt­ność budowania kon­traktu z klien­tem.

Fotolia 44886504 S coaching 1 st tu i teraz

Warsz­tat 2. i 3.
Tu i Teraz w coachingu

Przy­szli coachowie zapoznają się z coachin­giem w ujęciu sys­temowym, ćwiczą narzędzia komunikacyjne sprzyjające pracy na „Tu i Teraz”. Pogłębiają zro­zumienie wpływu emocji i zachowania coacha na proces uczenia się klien­tów.

Warsz­taty modułu kierun­kowego


Fotolia 8016600 L coaching 1 st wyzwania i etyka

Warsz­tat 4. i 5.
Wspar­cie w podej­mowaniu decyzji

Uczest­nicy ćwiczą tech­niki komunikacyjne ułatwiające klien­towi „złapanie nowej per­spek­tywy”, podej­mowanie decyzji i prze­chodzenie od decyzji do działania. Doświad­czają, w jaki spo­sób aktywne słuchanie przy­czynia się do głęb­szego zro­zumienia sytu­acji przez coacha i klienta.

Fotolia 41091780 M coaching 1 st podejmowanie decyji

Warsz­tat 6.
Wyzwania w pracy coacha. Dylematy etyczne

Na ostat­nim zjeź­dzie szkoły uczest­nicy pod­sumowują swoje doświad­czenia zdobyte pod­czas szkoły i pod­czas prak­tyki coach­in­go­wej, mają moż­liwość analizy sytu­acji trud­nych w pracy coacha.

Nauka w działaniu

mentoring

Men­toring

Men­toring wspiera pro­ces budowa­nia pro­gramu roz­wo­jowego, uwzględ­ni­a­jąc doty­chcza­sowe doświad­cze­nie oraz umiejęt­ności uczest­nika.

Fotolia 43110522 XS praktyka coachingowa

Nauka w działaniu
- prak­tyka coachin­gowa i super­wizja

Uczest­nicy Szkoły Coachów prowadzą sesje coachin­gowe już w trak­cie kursu. W TROP uczymy w opar­ciu o doświad­czenie i prak­tykę. Według nas ten czyn­nik w pierw­szym rzędzie decyduje o „wdrażal­no­ści” nabywanych kom­peten­cji w życie.
Pod­czas super­wizji uczest­nicy szkoły omawiają swoje doświad­czenie coachin­gowe z bar­dziej doświad­c­zonym coachem. Super­wizje te mają charak­ter coachingu dla uczest­ników szkoły.

Bazy wiedzy TROP

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

  • Specjalizacji w Akademii TROP
  • Modelów roz­woju
  • Idei, podejść i obszarów pracy
  • Rynku szkoleniowego

Zapraszamy do czytania.

TROPWiki

Jest to rodzaj słow­nika dla Metody TROP i zjawisk, na które chcemy oddziaływać przy jej pomocy. Korzystanie z TROP WIKI jest dar­mowe, ale prosimy o podawanie we wszel­kich materiałach źródła wiedzy.

SWAT

Idea

Stowarzyszenie działa od 2011 roku. Tworzy prze­strzeń współ­pracy dla uczest­ników i absol­wen­tów szkół TROP. Ma na celu tworzenie sieci ludzi, działań oraz wiedzy. Absol­wenci koń­cząc kurs mogą dalej roz­wijać się w środowisku osób o podob­nych celach i war­to­ściach.

Działania

Swatowicze organizują spo­tkania, na których dzielą się swoją cenną wiedzą, narzędziami i doświad­czeniami. Prowadzą dla siebie nawzajem „super­wizje koleżeń­skie”. Wspierają się w działaniu. Tworzą zespoły, które opracowują, nowator­skie propozycje dla szeroko rozumianego rynku, nawiązują kon­takty i budują part­ner­skie relacje z odbior­cami, a następ­nie realizują dla nich projekty.

Miej­sca

Spo­tkania SWAT odbywają się w War­szawie, Białym­stoku, Byd­gosz­czy, Łodzi, i Poznaniu. Swatowicze angażują się także w orga­ni­za­cję nowej akcji spo­łecz­nej „Smakuj Roz­wój”, która promuje naukę poprzez działanie i doświad­czanie.

Komunikacja

Głów­nym koor­dynatorem SWAT jest Ania Świętochow­ska, od której można dowiedzieć się „co dzieje się w sieci”. Warto też zaglądać na blog stowarzyszenia i jego profil na Facebooku. Zamiesz­czane są nich aktualne ter­miny spo­tkań, a także inspirujące posty. Trenerzy zain­teresowani siecią mogą kon­tak­tować się koor­dynatorem za pomocą profilu lub na adres swat.stowarzyszenie@gmail.com.e-magazyn TROP

pobierz e-magazyn TROP

Aby otrzymywać e-magazyn TROP,
podaj swój adres email poniżej.

Empatia to czasami nie­chciany przez nas towarzysz. Choć to ostat­nio modne słowo, przez wiele osób jest błęd­nie rozumiane i cał­kowicie nie­sprawiedliwie kojarzone ze słabo­ścią. W TROPie nauczyliśmy się nie tylko z nią pracować, ale także przy­glądać się jej z uwagą. Doceniamy pracę naszych neuronów lustrzanych, zachęcając Was przy okazji, aby z należytą uważ­no­ścią czynić to samo. Empatia szybko może okazać się naszym przyjacielem, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej. Empatyzujmy zatem uważ­nie i z uważ­no­ścią, tak jak uczy nas Jacek Jakubow­ski na swoim Treningu Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej.

Życzymy miłej lek­tury,
Zespół Grupy TROP

Maile z Waszymi propozycjami i tek­stami kieruj­cie na adres: tropletter@grupatrop.pl

Zobacz numery
archiwalne