Superwizje grupowe

 
 

O super­wizji

Pod­czas super­wizji grupowej grupa złożona z coachów kon­cen­truje się na opisywanym przez osobę super­wizowaną prze­biegu pracy z klien­tem. Stara się pomóc mu w roz­strzygnięciu wąt­pliwo­ści, „ułożeniu się” z emocjami towarzyszącymi tej pracy oraz w zaplanowaniu dal­szych kroków tak, aby jak naj­lepiej służyły one coachowi czy mediatorowi, a przez to odbior­com jego usług. Super­wizor dzieli się własnymi spo­strzeniami oraz kieruje pracą grupy.

12740909 l superwizja coachingowa


Coraz czę­ściej super­wizja staje się stan­dar­dem w róż­nych szkołach i sys­temach cer­tyfikacji. Tak dzieje się w Pol­skim Towarzystwie Psychologicz­nym, Stowarzyszeniu Trenerów Orga­ni­za­cji Pozarządowych i cer­tyfikacji Grupy TROP (więcej).


Korzy­ści

Dlaczego warto uczest­niczyć w super­wizji grupowej?

 • Uczest­nicy super­wizji roz­wijają w sobie zdol­ność do przyj­mowania wspar­cia i przy­znawania się do trud­no­ści. Umie­jęt­no­ści te są bar­dzo potrzebne w zawodach, w których „na zawołanie” kon­cen­trujemy się na klien­tach i ich interes jest waż­niej­szy niż nasze własne skłon­no­ści.
 • Daje poczucie wspól­noty doświad­czeń. Umoż­liwia zobaczenie, tego że wiele osób prze­żywa podobne sytuacje i dylematy w pracy z klien­tami.
 • Pozwala przyj­rzeć się w oczach specjalistów.
 • Wyzwala z wyobrażeń o sobie i swojej pracy.
 • Umoż­liwia uczenie się z suk­cesów i błędów innych uczest­ników.
 • Daje moż­liwość kreatyw­nego współ­działania nad roz­wiązaniem problemów.
 • Jest nieod­łącz­nym elemen­tem roz­woju zawodowego trenera i coacha.

Ter­miny i miej­sce spo­tkań:

 • 5 sierp­nia
 • 2 września

Super­wizje odbywają się w godzinach od 17:00 do 20:00 w siedzibie Grupy TROP na ul. Pożaryskiego 69 w War­szawie Anin.

Zapisy:
Prosimy o uprzed­nie zapisywanie się — for­mularz zgłoszeniowy (pobierz) i wysłanie go na adres: This email address is being protec­ted from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it. .

Cena: 350 zł+VAT

Realizatorzy

Super­wizorzy

DSC 7439 b resize

Dorota Szczepan-Jakubowska

Psycholog, coach, mediator, super­wizor treningu psychologicz­nego rekomen­dowany przez Pol­skie Towarzystwo Psychologiczne. Współ­twórca oraz nauczyciel Metody TROP oraz kon­cep­cji Akademii TROP. Prowadzi coachingi i treningi dla wyż­szej kadry menadżer­skiej. Pracuje głow­nie metodą coachingu grupowego i Action Lear­ning. Specjalizuje się też w mediacjach.

DSC 7221 b resize

Jac Jakubow­ski

Psycholog, trener, coach, men­tor. Prze­wod­niczący Rady Trenerów Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psychologicz­nego, super­wizor Grupy TROP i członek rady Stowarzyszenia Trenerów Orga­ni­za­cji Pozarządowych (STOP). Członek międzynarodowego Klubu Innowatorów ASHOKA. Wieloletni wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzin­nych.

Infor­macji o super­wizach udziela:

Mag­dalena Englert-Przyborek
22 615 52 40
wyślij pytanie

Bazy wiedzy TROP

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

 • Specjalizacji w Akademii TROP
 • Modelów roz­woju
 • Idei, podejść i obszarów pracy
 • Rynku szkoleniowego

Zapraszamy do czytania.

TROPWiki

Jest to rodzaj słow­nika dla Metody TROP i zjawisk, na które chcemy oddziaływać przy jej pomocy. Korzystanie z TROP WIKI jest dar­mowe, ale prosimy o podawanie we wszel­kich materiałach źródła wiedzy.

SWAT

Idea

Stowarzyszenie działa od 2011 roku. Tworzy prze­strzeń współ­pracy dla uczest­ników i absol­wen­tów szkół TROP. Ma na celu tworzenie sieci ludzi, działań oraz wiedzy. Absol­wenci koń­cząc kurs mogą dalej roz­wijać się w środowisku osób o podob­nych celach i war­to­ściach.

Działania

Swatowicze organizują spo­tkania, na których dzielą się swoją cenną wiedzą, narzędziami i doświad­czeniami. Prowadzą dla siebie nawzajem „super­wizje koleżeń­skie”. Wspierają się w działaniu. Tworzą zespoły, które opracowują, nowator­skie propozycje dla szeroko rozumianego rynku, nawiązują kon­takty i budują part­ner­skie relacje z odbior­cami, a następ­nie realizują dla nich projekty.

Miej­sca

Spo­tkania SWAT odbywają się w War­szawie, Białym­stoku, Byd­gosz­czy, Łodzi, i Poznaniu. Swatowicze angażują się także w orga­ni­za­cję nowej akcji spo­łecz­nej „Smakuj Roz­wój”, która promuje naukę poprzez działanie i doświad­czanie.

Komunikacja

Głów­nym koor­dynatorem SWAT jest Ania Świętochow­ska, od której można dowiedzieć się „co dzieje się w sieci”. Warto też zaglądać na blog stowarzyszenia i jego profil na Facebooku. Zamiesz­czane są nich aktualne ter­miny spo­tkań, a także inspirujące posty. Trenerzy zain­teresowani siecią mogą kon­tak­tować się koor­dynatorem za pomocą profilu lub na adres swat.stowarzyszenie@gmail.com.e-magazyn TROP

pobierz e-magazyn TROP

Aby otrzymywać e-magazyn TROP,
podaj swój adres email poniżej.

Empatia to czasami nie­chciany przez nas towarzysz. Choć to ostat­nio modne słowo, przez wiele osób jest błęd­nie rozumiane i cał­kowicie nie­sprawiedliwie kojarzone ze słabo­ścią. W TROPie nauczyliśmy się nie tylko z nią pracować, ale także przy­glądać się jej z uwagą. Doceniamy pracę naszych neuronów lustrzanych, zachęcając Was przy okazji, aby z należytą uważ­no­ścią czynić to samo. Empatia szybko może okazać się naszym przyjacielem, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej. Empatyzujmy zatem uważ­nie i z uważ­no­ścią, tak jak uczy nas Jacek Jakubow­ski na swoim Treningu Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej.

Życzymy miłej lek­tury,
Zespół Grupy TROP

Maile z Waszymi propozycjami i tek­stami kieruj­cie na adres: tropletter@grupatrop.pl

Zobacz numery
archiwalne