Ładowanie…

BAZA” — Studium Roz­woju Osoby i Grupy

 

 
 

Elementy Bazy

mentoring

Men­toring

14929155 m metoda TROP

Warsz­tat 1.
Wprowadzenie do Metody TROP

Fotolia 26049727 XS baza kontrakt i kontakt

Warsz­tat 2.
Kon­takt i Kon­trakt

Fotolia 45502970 M baza autonomia i zależnosc

Warsz­tat 3.
Autonomia i Zależ­ność

Elementy Bazy

Fotolia 47925809 XS trening interpersonalny

Warsz­tat 4.
Trening Inter­per­sonalny

Fotolia 40560039 XS baza dynamika grupy

Warsz­tat 5.
Dynamika procesów grupowych i kon­struk­tywne zachowanie w kon­flik­cie

Fotolia 44417338 M baza im wiecej dasz


Warsz­tat 6.

Im więcej masz, tym więcej dasz –
inspirowanie innych jako źródło roz­woju

O Programie BAZA

Moduł bazowy — Studium Roz­woju Osoby i Grupy to fun­dament nauki na każ­dej specjalizacji Akademii TROP. Metodyka pracy w tym module polega na:

  • osobistym doświad­czeniu;
  • autoanalizie;
  • uświadomieniu sobie swoich poten­cjałów;
  • eks­perymen­towaniu.

Jed­nocześnie odbywa się praca nad nabieraniem dystansu do procesu roz­woju osobistego, a przez to coraz lep­sze rozumienie jak rzeczywi­ście zachodzi proces uczenia się (i jak go wspierać u innych).

W tym module uczest­nicy biorą udział w warsz­tatach tematyczno-rozwojowych i 4-dniowym treningu inter­per­sonal­nym. Ponadto mają moż­liwość spo­tkania się z men­torem i omówienie swojej Indywidual­nej Ścieżki Roz­woju pod­czas spo­tkań men­torin­gowych.

Program modułu obej­muje 137 godziny szkoleniowe.

Infor­macji na temat nauki w Programie Bazowym udziela:

Mag­dalena Englert-Przyborek
22 615 28 91
wyślij pytanie

Zapisy do szkoły
Prosimy o wypeł­nienie for­mularza zgłoszeniowego (pobierz) i wysłanie go na adres: This email address is being protec­ted from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it. .

Bazy wiedzy TROP

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

  • Specjalizacji w Akademii TROP
  • Modelów roz­woju
  • Idei, podejść i obszarów pracy
  • Rynku szkoleniowego

Zapraszamy do czytania.

TROPWiki

Jest to rodzaj słow­nika dla Metody TROP i zjawisk, na które chcemy oddziaływać przy jej pomocy. Korzystanie z TROP WIKI jest dar­mowe, ale prosimy o podawanie we wszel­kich materiałach źródła wiedzy.

SWAT

Idea

Stowarzyszenie działa od 2011 roku. Tworzy prze­strzeń współ­pracy dla uczest­ników i absol­wen­tów szkół TROP. Ma na celu tworzenie sieci ludzi, działań oraz wiedzy. Absol­wenci koń­cząc kurs mogą dalej roz­wijać się w środowisku osób o podob­nych celach i war­to­ściach.

Działania

Swatowicze organizują spo­tkania, na których dzielą się swoją cenną wiedzą, narzędziami i doświad­czeniami. Prowadzą dla siebie nawzajem „super­wizje koleżeń­skie”. Wspierają się w działaniu. Tworzą zespoły, które opracowują, nowator­skie propozycje dla szeroko rozumianego rynku, nawiązują kon­takty i budują part­ner­skie relacje z odbior­cami, a następ­nie realizują dla nich projekty.

Miej­sca

Spo­tkania SWAT odbywają się w War­szawie, Białym­stoku, Byd­gosz­czy, Łodzi, i Poznaniu. Swatowicze angażują się także w orga­ni­za­cję nowej akcji spo­łecz­nej „Smakuj Roz­wój”, która promuje naukę poprzez działanie i doświad­czanie.

Komunikacja

Głów­nym koor­dynatorem SWAT jest Ania Świętochow­ska, od której można dowiedzieć się „co dzieje się w sieci”. Warto też zaglądać na blog stowarzyszenia i jego profil na Facebooku. Zamiesz­czane są nich aktualne ter­miny spo­tkań, a także inspirujące posty. Trenerzy zain­teresowani siecią mogą kon­tak­tować się koor­dynatorem za pomocą profilu lub na adres swat.stowarzyszenie@gmail.com.e-magazyn TROP

pobierz e-magazyn TROP

Aby otrzymywać e-magazyn TROP,
podaj swój adres email poniżej.

Empatia to czasami nie­chciany przez nas towarzysz. Choć to ostat­nio modne słowo, przez wiele osób jest błęd­nie rozumiane i cał­kowicie nie­sprawiedliwie kojarzone ze słabo­ścią. W TROPie nauczyliśmy się nie tylko z nią pracować, ale także przy­glądać się jej z uwagą. Doceniamy pracę naszych neuronów lustrzanych, zachęcając Was przy okazji, aby z należytą uważ­no­ścią czynić to samo. Empatia szybko może okazać się naszym przyjacielem, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej. Empatyzujmy zatem uważ­nie i z uważ­no­ścią, tak jak uczy nas Jacek Jakubow­ski na swoim Treningu Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej.

Życzymy miłej lek­tury,
Zespół Grupy TROP

Maile z Waszymi propozycjami i tek­stami kieruj­cie na adres: tropletter@grupatrop.pl

Zobacz numery
archiwalne