Ładowanie…

Akademia U!Lidera

 

 
 

Programy dla liderów

Pixmac000076358799

Szkoła U!Lider: Przywództwo-Jakość-Zmiana©

Pół­roczna Szkoła dla Liderów adresowana do menadżerów zorien­towanych na zarządzanie poprzez dialog i budo­wa­nie part­ner­skich relacji ze swoimi współ­pracow­nikami.

kola jakosci

Tropem Jako­ści

Cykl kon­feren­cji warsz­tatowych dla osób zaj­mujących się jako­ścią w fir­mach. Doskonała okazja do wymiany doświad­czeń, pogłębienia wiedzy, spo­tkania z innymi profesjonalistami i roz­mowy z eks­per­tem od Kom­plek­sowego Zarzą­dza­nia Jako­ścią (TQM) — prof. Andrzeja Jacka Blikle.

icek

90 dni lidera

Trzymiesięczny kurs dla począt­kującyh liderów i menadżerów, którzy chcą nauczyć się jak angażować innych do współ­pracy, dowiedzieć się jak prowadzić dialog, nawet wtedy jeśli jest trudno, dążyć do integracji zes­połu i uczyć siebie i innych w działaniu.

10888681 783151021764067 6694434962993864765 n

Trening Budowania Relacji

Trening Budowania Relacji składa się z pięcio­dniowego treningu inter­per­sonal­nego i dwu­dniowego warsz­tatu kierun­kującego roz­wój. Propozycja dla liderów, którzy chcą przyj­rzeć się swoim reak­cjom w grupie i spraw­dzić się w nowej roli.

Programy dla liderów

Pixmac000087891596wyzwania w pracy mediatora.superwizja grupowa

Espresso dla liderów: Trudne roz­mowy

Dwu­dniowe warsz­taty dla liderów, którzy chcą nauczyć się kon­struk­tyw­nie prowadzić “trudne roz­mowy” z pracow­nikami i klien­tami, reagować w sytu­acji kon­fliktu i wspól­nie wypracowywać nić poro­zumienia.

9743275 l ZIR coachingowy styl zarzadzania

Coaching menadżer­ski

Indywidualna oferta coachin­gów dla menadżerów. Cykl coachin­gowy nastawiony na roz­wój w roli lidera, pogłębianie samo­świa­do­mo­ści i wzmac­nianie umie­jęt­no­ści myślenia strategicz­nego.

Fotolia 48030875 S baza

BAZA

Pół­roczny program roz­woju osobowo­ści składający się z pięciu tematycz­nych zjaz­dów week­en­dowych i treningu inter­per­sonal­nego. Umoż­liwia profesjonalne przy­gotowanie do pracy z ludzmi z ludźmi w orga­ni­za­cji. Opowied­nia oferta dla osób, które chcą lepiej poznać siebie i poznać metodologię Nauki w działaniu.

Organizacja i kon­takt

Infor­macji na temat pro­gra­mów i ich cen udziela:


Justyna Zacharuk Zobacz profil

DSC 7250 b resize

Kon­takt

This email address is being protec­ted from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.
22 615 28 91

Bazy wiedzy TROP

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

  • Specjalizacji w Akademii TROP
  • Modelów roz­woju
  • Idei, podejść i obszarów pracy
  • Rynku szkoleniowego

Zapraszamy do czytania.

TROPWiki

Jest to rodzaj słow­nika dla Metody TROP i zjawisk, na które chcemy oddziaływać przy jej pomocy. Korzystanie z TROP WIKI jest dar­mowe, ale prosimy o podawanie we wszel­kich materiałach źródła wiedzy.

SWAT

Idea

Stowarzyszenie działa od 2011 roku. Tworzy prze­strzeń współ­pracy dla uczest­ników i absol­wen­tów szkół TROP. Ma na celu tworzenie sieci ludzi, działań oraz wiedzy. Absol­wenci koń­cząc kurs mogą dalej roz­wijać się w środowisku osób o podob­nych celach i war­to­ściach.

Działania

Swatowicze organizują spo­tkania, na których dzielą się swoją cenną wiedzą, narzędziami i doświad­czeniami. Prowadzą dla siebie nawzajem „super­wizje koleżeń­skie”. Wspierają się w działaniu. Tworzą zespoły, które opracowują, nowator­skie propozycje dla szeroko rozumianego rynku, nawiązują kon­takty i budują part­ner­skie relacje z odbior­cami, a następ­nie realizują dla nich projekty.

Miej­sca

Spo­tkania SWAT odbywają się w War­szawie, Białym­stoku, Byd­gosz­czy, Łodzi, i Poznaniu. Swatowicze angażują się także w orga­ni­za­cję nowej akcji spo­łecz­nej „Smakuj Roz­wój”, która promuje naukę poprzez działanie i doświad­czanie.

Komunikacja

Głów­nym koor­dynatorem SWAT jest Ania Świętochow­ska, od której można dowiedzieć się „co dzieje się w sieci”. Warto też zaglądać na blog stowarzyszenia i jego profil na Facebooku. Zamiesz­czane są nich aktualne ter­miny spo­tkań, a także inspirujące posty. Trenerzy zain­teresowani siecią mogą kon­tak­tować się koor­dynatorem za pomocą profilu lub na adres swat.stowarzyszenie@gmail.com.e-magazyn TROP

pobierz e-magazyn TROP

Aby otrzymywać e-magazyn TROP,
podaj swój adres email poniżej.

Empatia to czasami nie­chciany przez nas towarzysz. Choć to ostat­nio modne słowo, przez wiele osób jest błęd­nie rozumiane i cał­kowicie nie­sprawiedliwie kojarzone ze słabo­ścią. W TROPie nauczyliśmy się nie tylko z nią pracować, ale także przy­glądać się jej z uwagą. Doceniamy pracę naszych neuronów lustrzanych, zachęcając Was przy okazji, aby z należytą uważ­no­ścią czynić to samo. Empatia szybko może okazać się naszym przyjacielem, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej. Empatyzujmy zatem uważ­nie i z uważ­no­ścią, tak jak uczy nas Jacek Jakubow­ski na swoim Treningu Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej.

Życzymy miłej lek­tury,
Zespół Grupy TROP

Maile z Waszymi propozycjami i tek­stami kieruj­cie na adres: tropletter@grupatrop.pl

Zobacz numery
archiwalne